Türkmenistanda Sergeý Rahmaninowyň ýubileýi mynasybetli «Rahmaninowyň bahary» atly konsertler toplumy geçiriler

01:43 27.03.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5225/original-16420ae69bdaa1.jpeg

2023-nji ýylyň 1-nji aprelinde bütin dünýäniň sungat ussatlary Sergeý Wasilýewiç Rahmaninowyň dogulan gününiň 150-ýyllygy mynasybetli dabaralary geçirer. Baýramçylyk çäreleri Türkmenistanda, Russiýa federasiýasynda, Germaniýa, Serbiýa, Fransiýa, Wengriýa, Finlýandiýa, Şweýsariýa ýaly döwletlerinde geçirilmegi meýilleşdirildi.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Sergeý Rahmaninowyň 150 ýyllyk ýubileýi mynasybetli «Rahmaninowyň bahary» atly konsertler toplumyny taýýarlady. Konsertleri aprel aýynyň dowamynda geçirmek meýilnamalaşdyryldy.

Segeý Rahmaninowyň ýubileýine bagyşlap onuň eserleriniň ýygyndylary çap edildi. Sazçylyk okuw jaýlarynda ylmy maslahatlar we konsertler, muzeýlerde kompozitoryň saz mirasyna bagyşlanan leksiýalar we sergiler geçirilýär.

Segeý Rahmaninowyň XIX-XX asyrlaryň çäklerinde kompozitor, ussat pianist we zehinli dirižýor hökmünde uly meşhurlyga eýe bolýar. Ol Russiýada, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda şeýle-de ýewropanyň dürli döwletlerinde konsertler bilen çykyş edýär. Kompozitoryň döreden saz eserleri professional sazandalaryň konsert hem pedagogik repertuaryna girýär.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Uly zalynda 1-njy aprelde “Kamera ansambly” kafedrasynyň uly mugallymy, Halkara bäsleşikleriň Laureaty we Diplomanty Stella Wladimirowna Faramazowa «Gala konsert» meýilnamalaşdyrdy. Konsert maksatnamasy Sergeý Rahmaninowyň saz eserlerinden düzülen.

Konsertde meşhur kompozitoryň Fortepiano we orkestr üçin Birinji we Ikinji konsertleriniň birinji bölümleri, fortepiano üçin «Etýud-kartinalary», Skripka we fortepiano üçin «Wokaliz» we «Romans» eserleri, «Aleko» operasyndan aýry nomerleri we «Весенние воды», «О, не грусти по мне», «Дитя! Как цветок, ты прекрасна», «Здесь хорошо» ýaly romanslary ýerine ýetiriler.

Sahnada Türkmenistanyň halk artistleri Orazgül Annamyradowa we gülnar Nuryýewa, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Wladimir Mkrtumow, leýli Okdirowa we Bibijemal Amanowa, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Altyn asyr» bäsleşiginiň ýeňijileri Bahar Durdyýewa we Amangeldi Amanow, Halkara basleşikleriniň Laureatlary Aşyr Aşyrow we Jemal Agajanowa we başgalar çykyş ederler.

Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimie Sergeýewiü Mkrtumow 7-nji aprelde türkmenistanyň Mukamlar köşgüniň Medeniýet merkeziniň («Aşgabat» Birinji (1-njy) park) konsert zalynda çykyş eder.

Konsert maksatnamasynda Sergeý Rahmaninowyň fortepiano saz guraly üçin döreden «Pýes-fantaziýalary», «Ýedi prelýudiýalary», «Dört etýud-kartinalary» we «Sonata» № 2 si-bemol minor toplumlary ýerine ýetiriler.

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Uly zalynda 14-nji aprelde onuň okuwçysy Şaislam Komiljanow ýekelikde solo konserti bilen çykyş eder.

Onuň konsert maksatnamasynda: «Iki etýud-kartinalary», «Sonata» № 2 üç bölümi we üç bölümli «Konsert № 2 do minor» ýerine ýetiriler.

18-nji aprelde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Uly zalynda «Kamera ansambly» и «Sazyň taryhy» kafedralary bilelikde rus kompozitoryň döredijiligine bagyşlanan «Sergeý Rahmaninowyň döredijilik keşbi» temasy boýunça çykyş ederler. Leksiýa-konsertiň maksatnamasynda konserwatoriýanyň mugallymlary hem talyplary çykyş ederler.

19-njy aprelde Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy Uly zalynda «Kamera ansambly» kafedrasy «Romanslar agşamy» atly konsert geçirýär. Konsert maksatnamasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Leýli Okdirowa «Здесь хорошо», «У моего окна», «Сирень», «Сон» we «Они отвечали» romanslary bilen çykyş eder.

Türkmenistanyň halk artisti Gülnar Nuryýewa «Как мне больно», «О. не грусти по мне», «Весенние воды», «На смерть чижика» ýaly romanslaryny ýerine ýetirer.

Fortepiano partiýasyny Halkara bäsleşikleriň Laureaty we Diplomanty Stella Wladimirowna Faramazowa sazandarlyk eder.

Konsertlere giriş mugt.

Mähri SUWHANOWA,

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasnyň “Kirişli saz gurallary” kafedrasynyň mugallymy.

Başga habarlar
1661a763d618f9.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmennebit” DK-nyň we TNGIZT-niň işine halkara tejribesini ornaşdyrmagyň zerurlygyny belledi

12-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy.


1661a14ede5555.jpeg
USAID-iň YDA Taslamasy rekruting boýunça trening maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) rekruterleri taýýarlamak boýunça trening maksatnamasyna gatnaşmak üçin ýüz tutmalaryň kabul edilşigini yglan edýär. Treningi üstünlikli tamamlan gatnaşyjylara hususy kompaniýalarda işe ýerleşmek mümkinçilik beriler.


16619009733f03.jpeg
Aşgabat şäheriniň häkimine we häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi

Aşgabat şäheriniň häkimine we häkiminiň orunbasaryna berk käýinç yglan edildi.

16618def7e5c4c.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko Kosmonawtika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16618d619b7393.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos” döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko hünär baýramy — Kosmonawtika güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.