Dragon Oil we Yug-Neftegaz kompaniýalary Dubaýdaky halkara roud-şouwa hyzmatdaşlygyny tassykladylar

20:29 28.03.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5234/original-1642307f6b2e11.png

Ýene-de iki sany iri daşary ýurt nebitgaz kompaniýasy 26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şouwa hyzmatdaş bolmak meýillerini tassykladylar.

Şeýlelik bilen, Dragon Oil Halkara forumyň brilliant hemaýatkäri bolar diýip, çäräniň guramaçylyk komiteti habar berdi.

Ýug-Neftegaz kompaniýasy Halkara forumda kümüş hemaýatkäri bolar.

Ondan öň, nebitgaz toplumynda iri taslamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň beýleki hyzmatdaşlary forumyň hemaýatkäri bolmak meýillerini tassykladylar. Şeýlelik-de, Mitro International kompaniýasy International Roadshow-yň altyn hemaýatkärligini, PETRONAS kompaniýasy bolsa – bürünç dalaşgärligini tassyklady.

Guramaçylyk komiteti Türkmenistanyň eýýäm ençeme ýyl bäri geçirip gelýän bu möhüm pudaklaýyn forumyna hemişelik goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu forum Türkmenistanyň energetika pudagynyň ähli ugurlaryna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge gönükdirilendir.

Häzirki wagtda Dubaýda geçiriljek Halkara roud-şouwa işjeň taýýarlyk dowam edýär. Forumyň guramaçylarynyň hatarynda — «Türkmengaz» we «Türkmennebit» DK-lary, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen GaffneyCline britan kompaniýasy bar.

Başga makalalar
1623eb8ddd9762.jpeg
Serdar Nurýagdyýew - «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň baş geofizigi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow garaşsyz bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda öňde durýan jogapkärli we belent wezipelere bolan garaýşyny anyk beýan etdi.


1623ea065c3347.jpeg
Döwlet Baştutanymyz Çoganlydaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.


1623c93ebb5a3c.jpeg
Ýokary hil — zawodyň işiniň esasy görkezijisi

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda «Türkmennebit» DK-nyň abatlaýyş-mehaniki zawodynyň işine ussat hünärmenleri ýetilen sepgit bilen çäklenmeýärler. Zawod öndürilýän önümleriň möçberini artdyrýar, täze önümleriň nümçiligini özleşdirýär.


1623d4344c7d45.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti harby gullukdan boşatmak we harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda Permana gol çekdi

Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda.


1623edab7938c3.jpeg
«Türkmenistanyň nebiti we gazy» Forumyna taýýarlyk görülýär

Geljek hepdede — 29-30-njy martda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maýa goýum forumy geçiriler. Onuň guramaçylary bolup, «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleri hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.