Dragon Oil we Yug-Neftegaz kompaniýalary Dubaýdaky halkara roud-şouwa hyzmatdaşlygyny tassykladylar

20:29 28.03.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5234/original-1642307f6b2e11.png

Ýene-de iki sany iri daşary ýurt nebitgaz kompaniýasy 26-27-nji aprelde Dubaýda (BAE) geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara roud-şouwa hyzmatdaş bolmak meýillerini tassykladylar.

Şeýlelik bilen, Dragon Oil Halkara forumyň brilliant hemaýatkäri bolar diýip, çäräniň guramaçylyk komiteti habar berdi.

Ýug-Neftegaz kompaniýasy Halkara forumda kümüş hemaýatkäri bolar.

Ondan öň, nebitgaz toplumynda iri taslamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň beýleki hyzmatdaşlary forumyň hemaýatkäri bolmak meýillerini tassykladylar. Şeýlelik-de, Mitro International kompaniýasy International Roadshow-yň altyn hemaýatkärligini, PETRONAS kompaniýasy bolsa – bürünç dalaşgärligini tassyklady.

Guramaçylyk komiteti Türkmenistanyň eýýäm ençeme ýyl bäri geçirip gelýän bu möhüm pudaklaýyn forumyna hemişelik goldawy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu forum Türkmenistanyň energetika pudagynyň ähli ugurlaryna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge gönükdirilendir.

Häzirki wagtda Dubaýda geçiriljek Halkara roud-şouwa işjeň taýýarlyk dowam edýär. Forumyň guramaçylarynyň hatarynda — «Türkmengaz» we «Türkmennebit» DK-lary, şeýle hem «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen GaffneyCline britan kompaniýasy bar.

Başga habarlar
165e5c25bcb2c0.jpeg
Nebitgaz toplumynda ýylyň iki aýynyň jemlerine garaldy

3-nji martda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji iki aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 1-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


165e5c19253023.jpeg
Türkmenistan we Türkiýe gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekdiler

Türkmenistan we Türkiýe gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda resminamalara gol çekdiler diýip, ýurdumyzyň DIM-niň resmi saýtynda habar berilýär.


165e5be0f2d549.jpeg
Türkmen tebigy gazyny swap usuly arkaly Türkiýä eksport etmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Prezident Rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren duşuşygynyň barşynda Türkiýä türkmen elektrik energiýasyny eksport etmek, dostlukly ýurda türkmen tebigy gazyny “swap” usuly arkaly ibermek bilen baglanyşykly meselelere seredildi.


165e5a89a6b1cb.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.


165e460548a905.webp
Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler

Aşgabat şäherindäki Gyşky oýunlar sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryşy geçiriler.