Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde sowadyjy we howa ulgamlary tejribehanasy açyldy

19:02 30.03.2023

https://ussatnews.com/storage/posts/5245/original-16425968abdf00.jpeg

Birleşen Milletler Guramasynyň senagaty ösdürmek guramasynyň (UNIDO) Aşgabatdaky Ozon wekilhanasynyň hem-de Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hemaýatkärliginde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň Sowadyjy we howa ulgamlary tejribehanasy açyldy.

Ýokary okuw mekdebiniň Innowasion okuw-ylmy merkezi «Sowadyjy we howa ulgamlary» okuw maksatnamasyny işläp taýýarlady. Maksatnama kanunçylyk, sowadyjy ulgamlaryň energiýa tygşytlylygyny ýokarlandyrmak we tebigy hladagentleri Türkmenistanyň howa şertlerinde ulanmak boýunça okuwlar girizildi.

Şeýle hem maksatnama laýyklykda, hünärmenler synagdan geçiriler we şahadatnama alarlar.

2022-nji ýylda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti dünýä uniwersitetleriniň Times Higher Education reýtingine goşuldy.

Başga habarlar
16674e669b690c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko şanly 60 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny iberdi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16674e48fa2615.jpeg
Türkmen halkynyň Milli Lideri Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kononenko şanly 60 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1667301384263e.jpeg
Ýurdumyzda Gurban baýramy ýokary ruhubelentlikde bellenildi

Toýlary toýa, baýramlary baýrama ulaşýan eziz Watanymyzda mukaddes Gurban baýramy Aşgabat, Arkadag şäherlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-kentlerinde dabarasy uly ruhubelentlige beslendi.

16670226a112d8.jpeg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi 38-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1666e350e03866.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady.