Ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar

22:07 20.01.2021 329

https://ussatnews.com/storage/posts/584/original-1600863128d6ef.jpeg

Ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ilatyň saglygyny goramak, ýokanç keselleriň öňüni almak hem-de olary aradan aýyrmak, arassaçylyk –epidemiologiýa abadançylygyny pugtalandyrmak, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan Russiýanyň göni maýa goýumlary gaznasynyň goldaw bermeginde Gamalei adyndaky ylmy-barlag merkeziniň alymlary tarapyndan döredilen “Sputnik V” sanjymyny Merkezi Aziýada bellige alan ilkinji döwlet boldy. Ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi degişli şahadatnamany gowşurdy.

Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde ýygnak geçirildi. Onuň barşynda hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän “açyk gapylar” syýasatynyň netijesinde, Russiýa, ABŞ, Germaniýa, Awstriýa,Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Türkiýe, Belarus, we beýleki döwletler bilen saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň barha pugtalandyrylýandygy nygtaldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Lukmançylyk diplomatiýasy aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Munuň özi bu möhüm ulgamda netijeli halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge ýardam etmelidir.

Türkmenistan hut şu ulgamda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy hem-de BMG-niň beýleki ýöriteleşdirilen düzümleri bilen gatnaşyklary pugtalandyryp, lukmanlaryň hyzmatdaşlygyny ilerletmekde, adamlaryň saglygyny goramak meselelerini çözmekde netijeli çäreleri işläp taýýarlamakda, howply ýokanç keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek ulgamynda ylmy-maglumatlary alyşmakda baý tejribe toplady.

“Saglyk” döwlet maksatnamasynyň amala aşyrylan ýyllarynyň dowamynda jemgyýetçilik saglygy goraýşynyň dürli ugurlary boýunça bilelikdäki maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi, ýurdumyzyň gazanan üstünlikleri bolsa halkara güwänamalary bilen bellenildi.

Türkmenistan belli bir aralygyň saklanylmagyny üpjün etmekden, lukmançylyk agyz-burun örtüklerini dakynmakdan, beýleki şahsy gorag serişdelerini ulanmakdan başlap, ýokanç keselleriň öňüni almagyň netijeli çärelerini gördi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, ilaty derman serişdeleri bilen üpjün etmek üçin dürli derman serişdeleri satyn alyndy.

Mundan başga-da, raýatlarymyzda sowuklama garşy sanjym geçirildi we bu işler dowam etdirilýär. Agyz-burun örtükleriniň, gorag we zyýansyzlandyryş serişdeleriniň hem-de lukmanlar we saglygy goraýyş işgärleri üçin gorag lybaslarynyň önümçiligi ýola goýuldy.

Ýygnaga gatnaşyjylar ýurdumyzyň saglygy goraýyş işgärleriniň adyndan döwlet Baştutanymyza saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak barada yzygiderli alada edýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimizi ilatyň arasynda sanjym geçirmek ulgamynda öňde goýlan wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar.

Başga makalalar
1601a206b1e850.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça maslahat geçirdi

2-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.


160190fcf19352.jpeg
Türkmenistanyň we Omanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmeler geçirildi

1-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Türkmenistanyň we Oman Soltanlygynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda ministrler derejesinde geňeşmeler geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16019170e05deb.png
UNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi

1-nji fewralda Medeniýet ministrliginde onlaýn görnüşde UNESKO-nyň Klaster edarasynyň (Tähran) wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


16017bb5bbc71c.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1601b65d5cfb7c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti oba hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

3-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagynda oba hojalygyny ösdürmek boýunça sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.