Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat

09:50 23.05.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/7596/original-1664ecb060c2d2.webp

Onuň Alyhezreti,

türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Çuňňur hormatlanylýan

Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

RF-niň Tatarystan Respublikasyna amala aşyran saparyňyz we “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilen “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň her ýylky mejlisine gatnaşandygyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygymy kabul etmegiňizi Sizden haýyş edýärin. Iberen hatyňyz we geçirilen çärelere beren ýokary bahaňyz üçin sagbolsun aýdýaryn.

Bu forum ýurdumyzyň hem-de yslam dünýäsiniň döwletleriniň özara ykdysady hyzmatdaşlyk etmegi üçin esasy meýdança bolup durýar. Ol Russiýa Federasiýasy bilen Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwletleriniň arasyndaky söwda-ykdysady, ylmy-tehnologik, durmuş-medeni gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilendir. Doganlyk Türkmenistanyň ýokary wekiliýetini kabul etmek biziň üçin uly hormat boldy. “Kazan EKSPO” halkara sergiler merkezindäki sergide ýurduňyzyň milli diwarlygynyň guralandygy üçin Size hoşallygymy beýan edýärin.

Çuňňur hormatlanylýan Gurbanguly Mälikgulyýewiç, Size köp sanly ýurtlardan syýasatçylaryň, alymlaryň, jemgyýetçilik işgärleriniň we dini ýolbaşçylaryň gatnaşmaklarynda “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň her ýylda geçirilýän mejlisine esasy hormatly myhman hökmünde gatnaşandygyňyz üçin aýratyn hoşallygymy bildirýärin! Mejlise gatnaşyjylar we onuň myhmanlary Siziň çuň mazmunly çykyşyňyzy uly üns bilen diňlediler. Çykyşyňyz “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň işine, şeýle-de halklarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň berkidilmeginde möhüm goşant bolar.

Çuňňur hormatlanylýan

Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Siziň Tatarystana amala aşyran saparyňyzyň we Kazanda geçirilen gepleşikleriň rus-türkmen gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen netijeli hyzmatdaşlygyň taryhynda täze sahypany açjakdygyna berk ynanýaryn. Size berk jan saglyk, döwlet işiňizde uly üstünlikleri, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa rowaçlyk, abadançylyk arzuw edýärin.

Çuňňur hormatlamak hem-de hoşallyk bilen,

Rustam Minnihanow,

Russiýa Federasiýasynyň

Tatarystan Respublikasynyň Baştutany, “Russiýa — Yslam dünýäsi”

strategik garaýyş toparynyň başlygy.

Başga habarlar
1667301384263e.jpeg
Ýurdumyzda Gurban baýramy ýokary ruhubelentlikde bellenildi

Toýlary toýa, baýramlary baýrama ulaşýan eziz Watanymyzda mukaddes Gurban baýramy Aşgabat, Arkadag şäherlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-kentlerinde dabarasy uly ruhubelentlige beslendi.


16670226a112d8.jpeg
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi 38-si hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy,diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1666e350e03866.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti watandaşlaryny Gurban baýramy bilen gutlady.

1666dd6ec92663.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmengaz” DK daşary ýurt kompaniýalary bilen göni hyzmatdaşlygy ýola goýmagy tabşyrdy

14-nji iýunda geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmengaz” döwlet konserniniň önümçilik desgalarynda ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.


1666ac05bb5c4c.jpeg
Ylmy-amaly maslahat geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda (YBTGI) «Nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ylmy esaslary» atly maslahat geçirildi.