Habarlar

GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny 2035-nji ýyla çenli ösdürmegiň strategiýasyny işläp düzmäge taýýarlanýarlar

23:29 07.06.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/7753/original-16663517b0f246.jpeg

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny 2035-nji ýyla çenli ösdürmegiň strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika ministrligine salgylanyp habar berýär.

Arkalaşygyň çäklerinde energetika pudagynda özara gatnaşyklar meselesi Peterburg halkara ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilen GDA-nyň Elektroenergetika geňeşiniň 64-nji mejlisiniň çäklerinde maslahatlaşyldy.

Energetika ulgamynda 2035-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk konsepsiýasy 24-nji maýda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde tassyklanyldy.

Belarusyň energetika ministri Wiktor Karankewiçiň sözlerine görä, şeýle hem sebit energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde GDA ýurtlarynyň hyzmatdaşlyk konsepsiýasyny işläp düzmek meýilleşdirilýär.

Arkalaşygyň Elektroenergetika geňeşiniň 64-nji mejlisine gatnaşyjylar energetika pudagynyň ösüşiniň häzirki zaman ýörelgelerini we GDA-nyň çäklerinde energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini seljerdiler, atom energetikasyny ösdürmegiň mümkinçiliklerini we howa borçnamalaryny durmuşa geçirmekde onuň ornuny maslahatlaşdylar.

Taraplar zerur bolan elektroenergetika tor infrastrukturasyny döretmäge taýýarlygyny beýan etdiler.

Başga habarlar
16696b6c07e47f.jpeg
OGT 2024 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy” atly 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine (OGT 2024) gatnaşyjylary bellige almak başlandy, forum 2024-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Bu giň gerimli çäräni «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilelikde guraýarlar.


166963bc8bac9e.jpeg
Nebitgaz toplumynda ýylyň alty aýynyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


166941e159aff9.jpeg
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda sagdyn durmuş ýörelgeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygy, hukuk medeniýeti bilen bagly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

166901e683e640.jpeg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önüm berdi

Ýakynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary tarapyndan «Galkynyş» gaz känindäki 236-njy belgili ulanyş gaz guýusynda buraw işleriniň 4 müň 563 metr çuňlukda üstünlikli ýerine ýetirilmegi hem-de ýer astynda 4 müň 509–4 müň 363 metr aralyklardaky gatlaklarda jemi — 126 metr aralykda geçirilen atyş-partladyş işleriniň netijesinde senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy.


1668fced254396.jpeg
Şaşka bäsleşigi

Şaşka bäsleşigi.