Habarlar

Ylym «gara altyndan» berdi ak bagtym

11:00 13.06.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/7796/original-1666a8aeb94b4a.jpeg

Şeýle at bilen «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» instituty, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi tarapyndan Ylymlar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahatyň açylyşynda ýurdumyzyň mundan beýläk-de pajarlap ösmegi ugrunda yhlasly zähmet çekýän pudagyň baýry ylmy edarasynyň halypa alymlaryna we ýaş ylmy işgärlerine, nebitgaz önümçilik birlikleriniň tejribeli hünärmenlerine, şeýle hem sebitleýin senagat ulgamynyň ylym-bilim ojaklarynyň sarpaly mugallymlaryna we talyplaryna alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri gazanmaklaryny arzuw edip, institutyň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary, himiýa ylymlarynyň kandidaty Oraz Orazow ylym-bilime goýýan sarpasy üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdy.

«Geologiýa. Burawlaýyş. Uglewodorod känleri işläp geçmek we ulanmak. Ekologiýa» hem-de «Sanly tehnologiýa. Ykdysadyýet. Tebigy ylymlar. Energetika. Maşyn we enjamlar» atly bölümçelerde öz işini dowam eden ylmy-amaly maslahatda baýry ylym ojagyň alymlarynyň, önümçiligiň tejribeli hünärmenleri bilen nebitgaz pudagynyň dürli ugurlary boýunça çuňňur bilim berilýän Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň we konserniň ýöriteleşdirilen hünärmenleri taýýarlaýan Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyplarydyr mugallymlarynyň arasyndaky çekişmeli tejribe alyşma pursatlary netijeli häsiýete eýe boldy.

Başga habarlar
16696b6c07e47f.jpeg
OGT 2024 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy” atly 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine (OGT 2024) gatnaşyjylary bellige almak başlandy, forum 2024-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Bu giň gerimli çäräni «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilelikde guraýarlar.


166963bc8bac9e.jpeg
Nebitgaz toplumynda ýylyň alty aýynyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


166941e159aff9.jpeg
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda sagdyn durmuş ýörelgeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygy, hukuk medeniýeti bilen bagly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

166901e683e640.jpeg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önüm berdi

Ýakynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary tarapyndan «Galkynyş» gaz känindäki 236-njy belgili ulanyş gaz guýusynda buraw işleriniň 4 müň 563 metr çuňlukda üstünlikli ýerine ýetirilmegi hem-de ýer astynda 4 müň 509–4 müň 363 metr aralyklardaky gatlaklarda jemi — 126 metr aralykda geçirilen atyş-partladyş işleriniň netijesinde senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy.


1668fced254396.jpeg
Şaşka bäsleşigi

Şaşka bäsleşigi.