Habarlar

Ýurdumyzda Gurban baýramy ýokary ruhubelentlikde bellenildi

21:03 19.06.2024

https://ussatnews.com/storage/posts/7846/original-1667301384263e.jpeg

Toýlary toýa, baýramlary baýrama ulaşýan eziz Watanymyzda mukaddes Gurban baýramy Aşgabat, Arkadag şäherlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda, oba-kentlerinde dabarasy uly ruhubelentlige beslendi. Toý gazanlary atarylyp, milli naharlarymyz bişirildi. Sungat ussatlarynyň ýerine ýetirmeginde aýdym-sazyň sesi belentden ýaňlandy. Her bir döwletli maşgalada saçaklary bezäp, gelen myhmanlara dürli naz-nygmatlar hödürläp, birek-birege «Gurbanlygyňyz kabul bolsun!» diýip, ýagşy dilegler edildi.

Halkymyzda «Gazananyň toýa ýarasyn!» diýen ajaýyp pähim bar. Bu baýram gününde ildeşlerimiz gazan ataryp, goňşy-golamlaryny, dogan-garyndaşlaryny bir supranyň başyna jemläp toý tutdular. Gurbanlyk etmek Allatagala ýakyn bolmaga, sogap gazanmaga, birek-birek bilen hoşniýetli bolmaga iterýär. Ene-mamalarymyz Gurban baýramynda edilen arzuw-islegleriň, ýürege düwlen ak niýetleriň hasyl bolýandygyny aýdar eken. Gurbanlyk günlerinde birek-birek bilen mähirli salamlaşmakda, hal-ahwal soraşmakda hem uly sogap bardyr.

Hezreti Pygamberimiziň bir hadysynda: «Her haýwanyň ýaş tarapdan laýyk bolanyny gurban ediň. Eger kyn ýagdaýda galsaňyz, onda goýnuň alty aýyny dolduran guzusyny hem gurban edip bilersiňiz» diýlip aýdylýar. Goýny we geçini diňe bir adamyň adyna, düýäni we sygry ýedi kişä çenli goşulyşyp kesip bolýar. Şol ýedi adamyň hem gurbanlyk etmek niýetinde bolmagy hökmandyr.

Gahryman Arkadagymyzyň ynsanperwer başlangyçlary, hormatly Prezidentimiziň tutumly tagallalary netijesinde Watanymyzyň çar künjeginde Gurban baýramynyň şowhuny-da, dabarasy-da has belentden ýaňlandy. Bereketli saçak ýazyp, myhman garşylamak halkymyzyň gadymdan gelýän däpleriniň biridir. Bu baýramda birek-birekden duz-tagam dadyp, döwletli ojaklara rysgal-döwlet dilemek, diňe bir saçaklarymyzyň berekedini artdyrman, eýsem, göwnümizi hem galkyndyrýar. Mukaddes Gurban baýramynyň şeýle giň gerimde bellenilmegi şu günki nesliň ata-babalarymyzyň milli ýörelgelerine, däp-dessurlarymyza berk eýerýändiklerini görkezýär. Mähir-muhabbeti, birek-birege ynamy, ak ýürekliligi, agzybirligi ündeýän gurbanlyk günlerinde ýagşy niýetler bilen aýdylan hoş sözler ynsan kalbyna mähribanlyk çaýýar.

Watanymyzda giňden bellenilýän bu baýramçylykda aýdymçylardyr bagşylaryň, tans, folklor, aýdym-saz toparlarynyň çykyşlarynda eziz Watanymyzyň, hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän taryhy maksatnamalarynyň waspy ýetirildi. Hemişe bolşy ýaly, belentden dikilen, bezegli hiňňildikleriň töwereginiň mähellesiniň ýetik bolmagy baýramçylyk ruhuny has-da artdyrdy. Ynsanlaryň kalbyny tämizläp, olary biri-birine mähriban edýän, agzybirlige çagyrýan Gurban baýramy her bir döwletli maşgalada agzybirlik bilen bellenildi. 

Başga habarlar
16696b6c07e47f.jpeg
OGT 2024 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine gatnaşyjylary bellige almak başlandy

“Türkmenistanyň nebiti we gazy” atly 29-njy Halkara maslahatyna we sergisine (OGT 2024) gatnaşyjylary bellige almak başlandy, forum 2024-nji ýylyň 23-25-nji oktýabrynda Aşgabatda geçiriler. Bu giň gerimli çäräni «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilelikde guraýarlar.


166963bc8bac9e.jpeg
Nebitgaz toplumynda ýylyň alty aýynyň jemlerine garaldy

15-nji iýulda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi.


166941e159aff9.jpeg
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda sagdyn durmuş ýörelgeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygy, hukuk medeniýeti bilen bagly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

166901e683e640.jpeg
«Galkynyşda» ýene-de bir guýy önüm berdi

Ýakynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary tarapyndan «Galkynyş» gaz känindäki 236-njy belgili ulanyş gaz guýusynda buraw işleriniň 4 müň 563 metr çuňlukda üstünlikli ýerine ýetirilmegi hem-de ýer astynda 4 müň 509–4 müň 363 metr aralyklardaky gatlaklarda jemi — 126 metr aralykda geçirilen atyş-partladyş işleriniň netijesinde senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy.


1668fced254396.jpeg
Şaşka bäsleşigi

Şaşka bäsleşigi.