Iň peýdaly miwe erikdigi tassyklanyldy

20:16 29.03.2021 162

https://ussatnews.com/storage/posts/967/original-16061ef45026ea.jpeg

Lukmanlar birnäçe ylmy barlaglardan soň, iň peýdaly miwäniň erikdigini tassykladylar. Olaryň sözlerine görä, eger-de erigi günde iýseň, onda köp kesellerden, esasan hem, ýürek — damar we böwrek kesellerinden saplanyp bolar.

Hünärmenler erigi aýallara has hem göwreli döwürleri iýmegi maslahat berýärler. Olar erigiň pes kaloriýalydygyny, ýöne şonuň bilen bilelikde holesterini peseldip, organizmiň umumy işjeňligini ýokarlandyrýandygyny, ony şlaklardan we toksinlerden arassalaýandygyny aýdýarlar.

Lukmanlaryň sözlerine görä, erik semiz adamlara horlanmaga kömek edýär. Ondan başga-da erik adamyň keýpini ýokarlandyryp, ynjalyksyzlygyny peseldýän eken.

Agamyrat AGAMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1601ac1eb3b3a4.jpeg
Ajy burç

Ajy burç bedeniň alyş-çalşygyny gowulandyrýar. Ol aşgazanda we içegede howply bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alýar. Tebigy burç antibiotik hökmünde hem giňden bellidir. Alymlar onuň hemme mikroblaryň takmynan 75 göterimini ýok edýändigini tassyklaýarlar.


1604dd71b8f389.jpeg
Düýäniň çaly, agarany, ýüňi müň derdiň dermany

Düýäniň süýdüniň aşgazana melhem bolşy ýaly, çalydyr agarany hem müň derdiň dermany hasaplanýar. Düýe süýdünden, düýe çalyndan başga-da halkymyz agaran, süzme, gurt ýaly önümleri taýýarlapdyr.


16048df9382c06.jpeg
Halk lukmançylygynyň kömegi bilen gözümiziň ýitiligini dikeltmek

Biziň gözümiz elmydama ýokary agrama sezewar bolýar. Kompýuterde işlemek, telewizora tomaşa etmek, elektron kitaplary okamak — bularyň ählisi gözümize täsir edýär.


1602a87b4b5915.jpeg
Bananyň we balygyň peýdasy

Bananyň we balygyň peýdasy


1601800ccac90f.jpeg
Ýadyňyzy berkidiň!

Ynsanyň ýady gaýtalanmajak, üýtgeşik bir täsinlikdir. Käbir adamlar görýän zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýene biri eşidýän zadyny, başga biri bolsa, ýazýan zadyny ýadynda gowy saklaýar. Ýadyňyzy berkitmek üçin dogry iýmitlenmek has-da zerurdyr.