Iň peýdaly miwe erikdigi tassyklanyldy

20:16 29.03.2021 325

https://ussatnews.com/storage/posts/967/original-16061ef45026ea.jpeg

Lukmanlar birnäçe ylmy barlaglardan soň, iň peýdaly miwäniň erikdigini tassykladylar. Olaryň sözlerine görä, eger-de erigi günde iýseň, onda köp kesellerden, esasan hem, ýürek — damar we böwrek kesellerinden saplanyp bolar.

Hünärmenler erigi aýallara has hem göwreli döwürleri iýmegi maslahat berýärler. Olar erigiň pes kaloriýalydygyny, ýöne şonuň bilen bilelikde holesterini peseldip, organizmiň umumy işjeňligini ýokarlandyrýandygyny, ony şlaklardan we toksinlerden arassalaýandygyny aýdýarlar.

Lukmanlaryň sözlerine görä, erik semiz adamlara horlanmaga kömek edýär. Ondan başga-da erik adamyň keýpini ýokarlandyryp, ynjalyksyzlygyny peseldýän eken.

Agamyrat AGAMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
160676edfe72f4.jpeg
Görüş ýitiligine peýdaly maslahat

Oňaýly iş ýeri, ýeterlikli ýagty we ýagtylyk şöhlesi göni göze düşmeli däl, ýagtylyk bütin otaga deň ýaýran bolmaly.


160550b0ad2afc.png
Lukmanyň maslahaty - Balygyň saglyga peýdasy

Men geçen asyryň altmyşynjy ýyllarynda Esenguly etrabynyň merkezi hassahanasynda hirurg-lukman bolup işledim. Deňiz ýakasynyň ilatynyň ýekeje gün balykly tagam iýmeseler, özlerini oňaýsyz hasap edýändikleriniň şaýady boldum.


1605755cdf1ed3.jpeg
Kömelek saýlamagy başaryň!

Kömelekler meýdanda garyşyk ösýärler. Olaryň zäherli we zähersiz görnüşi bolýar. Kömelekleriň arasynda göze görnüp duran tapawut ýok diýen ýaly, ýöne siňe syn etseň, olary tapawutlandyryp bolýar. Zäherli kömeleklere mahsus bolan käbir aýratynlyklar bar.


16055086ccd2ed.jpeg
Lukman Hekim - Düýe çaly siziň ähli derdiňize dermandyr

Rowaýatlarda beýän edilişine görä, Lukman Hekim ýarawsyz ýatyrka töweregindäkiler: — Eý, Lukman Hekim, siziň barlygyňyzda biz derdimize melhem tapman kösenmändik. Sizden soň bizi kim bejerer, kim saglygymyzy gorar? — diýipdirler.


1606d6f43da453.jpeg
Smartfonlardaky oýunlar kiçijik çagalara we mekdep okuwçylaryna peýdaly bolup biler

Ýaş ene-atalar çagalara irki çagalyk döwründen planşetlerde we smartfonlarda oýun oýnamaga mümkinçilik berýärler, bu ýagdaý bu işde peýdany görmeýän uly nesillerde düşünmezligi emele getirýär. Ýöne bu mesele boýunça alada etmek hakykatda esassyz diýip, kliniki psiholog Artur Garaganow hasaplaýar.