Türkmen metbugatyndaky makalalar
15f9aa4e015383.jpeg
DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNA TAÝÝARLYK
29.10.20 - 16:10

Türkmen paýtagtyndaky täze halkara ýaryşlar babatyndaky ilkinji ädimi UCI — Welosipedçileriň halkara bileleşigi ätdi. Ylalaşygyň, dostlugyň we sportuň şäheri Aşgabat ýene bir ýyla golaý wagtdan Welotrek boýunça dünýä çempionatyny kabul etmäge taýýarlyk görýär.


15f8fdc8869fd2.jpeg
120-ni ARKALAN...
21.10.20 - 11:58

Tüweleme! Ajapsoltan ene şu ýyl laýyk 120 ýaşady. Bu ýaş, türkmençilikde aýdylyşy ýaly Göroglynyň ýaşy. Ilçilikde häli-häzirlerem ýaş toýlarynda aýdylýan gutlaglar Görogly ýaşynyň arzuw edilmegi bilen jemlenýär. Bu ýaş, megerem, iň uzak ýaşamagyň simwolydyr, belki-de, şol ýyllaryň dowamynda nusgalyk şahsyýete öwrülip bilmekdir...


15f7dbad08e05d.jpeg
TÜRKMEN DEMOKRATIÝASY KÄMILLIK ÝOLUNDA
07.10.20 - 17:55

Gadymy türkmen topragynda hukuk döwleti, raýat jemgyýeti kemala ge/ýär. Şu hili özgeriş ha/kymyzyň asyrlaryň dowamynda kemala getiren demokratik ýörelgeieri, dünýäniň ösen ýurtlarynyň syýasy tejribesi esasynda ama/ edilýär. Taryhyň uzak döwründe ýurtda wajyp meseleleri çözmekde giňden we netijeli ulanylan maslahatlar we geňeşler esasynda degerii çözgütleri tapmak ýörelgesi bu ýerde ýetilen u/y dereje bolýar.


15f8fe03f4769e.jpeg
Ýeralma — saçaklaryň berekedine öwrülýär
07.10.20 - 12:00

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň oba hojalyk işgärleri ilatyň gök-bakja we miweli önümleri bilen üpjünçiligini ýokarlandyrmakda hem-de olaryň hilini gowulandyrmakda, ak bazarlarda oba hojalyk önümleriniň bolçulygyny döretmekde tutanýerli işleri alyp barýarlar.