Habarlar
16226f0ca12848.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
08.03.22 - 10:59

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy.162235851b9281.jpeg
Ýewropada gazyň bahalary ýylyň başyndan bäri iň ýokary derejesine çykdy
05.03.22 - 17:32

Çarşenbe güni gündiz Ýewropada gazyň spotlaýyn bajalary sişenbe güni söwdalaryň ýapylýan wagty bilen deňeşdirilende, 29% ýokarlandy diýip, Interfaks habar berýär.


1621d1452b17a9.jpeg
Mart aýynda Aşgabatda we Dubaýda nebitgaz maýa goýum forumy geçiriler
28.02.22 - 23:28

29-30-njy martda Aşgabatda we Dubaýda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» halkara maýa goýum forumy geçiriler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.


1621cbe5357728.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
28.02.22 - 17:21

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy.


162164c4e80735.jpeg
«Gubadagetrapgaz» hojalyk kärhanasy Daşoguz welaýatynyň sarp edijilerini gaz bilen bökdençsiz üpjün edýär
23.02.22 - 20:01

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk kärhanasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygar astynda geçýän ýylda gaz paýlaýjy desgalaryna ýokary hilli ideg etmegi, Daşoguz welaýatynyň ilatly nokatlary, senagat, oba hojalyk we jemagat-hojalyk kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmegi dowam edýärler.


162164a1eca304.jpeg
Türkmenistanda nebiti gaýtadan işleýän senagaty ösdürmegiň Konseptual strategiýasynyň tehniki-ykdysady esaslandyrmasy işlenip düzülýär
23.02.22 - 19:52

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni geçiren giňişleýin Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy hem-de nebiti gaýtadan işleýän senagaty kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler we ugurdaş, uzak möhletli iş meýilnamalarynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi.


16215081576c68.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
22.02.22 - 20:58

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 72-si hasaba alyndy.


1620e462281685.jpeg
2021-nji ýylda Türkmenistanyň Gruziýa nebit we nebit önümleriniň eksportyndan girdejisi 191 mln dollardan geçdi
17.02.22 - 17:57

2021-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Gruziýa nebit we nebit önümleriniň eksporty 191,8 million dollara barabar boldy, bu 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 186,2% artykdyr. Bu barada Trend agentligi Gruziýanyň Milli statistika müdirligine salgylanyp habar berýär.


1620e429ee5095.jpeg
Türkiýä, Russiýa we Özbegistana 600 tonna töweregi polipropilen ýüplügi eksport edildi
17.02.22 - 17:42

«Bagtyýar gurluşyk» hojalyk jemgyýeti 600 tonna töweregi polipropilen ýüplügini eksport etdi. Hususan-da, kompaniýa bu önümi Türkiýä, Russiýa we Özbegistana iberdi diýip, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi habar berdi.


1620aa16cb04ab.jpeg
Türkmen geofizikleriniň netijeli işi geljegi uly nebitgaz ýataklaryny ýüze çykarmaga ýardam edýär
14.02.22 - 23:37

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji ýanwarynda Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Uzynаda» känine baryp gördi we nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de ýurdumyzyň baý çig mal binýadyny özleşdirmek boýunça maslahat geçirdi.


1620a9eb2d54e2.jpeg
TNGIZT-niň täze önümi ýurduň ekologiýa abadançylygyna düýpli goşant bolar
14.02.22 - 23:25

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy А-98 kysymly täze awtobenziniň senagat önümçiligini taýýarlamak boýunça toplumlaýyn işleri geçirýär.


1620a9c7609be7.jpeg
Türkmenistanda 2021-nji ýylda Garaşsyzlyk ýyllarynda tebigy gazy çykarmakda iň ýokary görkezijini gazanyldy
14.02.22 - 23:16

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça Garaşsyzlyk ýyllary içinde tebigy gazy çykarmakda iň ýokary görkeziji gazanyldy, ýagny 83 milliard 772,9 million kub metr tebigy gaz çykaryldy. Bu barada 11-nji fewralda geçirilen Hökümetiň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow habar berdi.


1620a90b6cc6b8.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri
14.02.22 - 22:26

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 89-sy hasaba alyndy.


162038231e47f4.jpeg
Dokma senagaty ministrligine «Dokmahyzmat» döwlet kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi
09.02.22 - 13:58

Dokma senagaty ministrligine «Dokmahyzmat» döwlet kärhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.