Türkmenistanyň at gazanan artisti Enejan AKMYRADOWA

22:43 06.04.2021 111

https://ussatnews.com/storage/posts/1017/original-1606c9dcf88364.jpeg

Mary welaýatynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynyň artisti, Türkmenistanyň at gazanan artisti Enejan Akmyradowa indi kyrk bäş ýyldan gowurak şu baýry medeni ojagyň sahnasynda zähmet çekip gelýär. Zähmet ýoluny, manyly ömrüni sahna sungaty bilen baglan ussat artist şol ýyllaryň içinde teatryň sahnasynda dürli ýaşdaky, dürli gylyk-häsiýetli zenan keşpleriniň 100-e golaýyny ussatlyk bilen janlandyrdy.

Ýakynda Enejan AKMYRADOWA bilen sungat älemindäki manyly döredijilik ýoly barada söhbetdeş bolduk.

— Enejan halypa, sahna sungatyny kesp-kär hökmünde saýlap almagyňyza näme sebäp boldy?

— Köplerde bolşy ýaly, mende-de çagalygymdan aýdym-saza, sungata bolan höwes döredi. Sakarçäge etrabynyň Girman bagşy adyndaky daýhan birleşigindäki 6-njy orta mekdepde okap ýörkäm, mekdebimiziň aýdym-saz, drama gurnaklaryna gatnaşyp, etrap, welaýat derejesinde geçirilýän festiwallarda çykyş etmek miýesser etdi.

Onsoňam, şol ýyllarda paýtagtymyz Aşgabat şäherinden teatr sungatynyň ýyldyzlary — SSSR-iň halk artistleri Aman Gulmämmedowyň, Bazar Amanowyň, Sona Myradowanyň we beýleki meşhur artistleriň gelip, obamyzyň klubunda sahna oýunlaryny görkezmegi, olaryň ussatlygy haýrana goýýardy. Teatr sungatyny saýlap almagyma, megerem, şular sebäp bolandyr.

— Söhbetdeşligimiziň şu ýerinde öz halypalaryňyzam ýatlaýsaňyz!

— Ilkinji halypam — ýanýoldaşym, teatrymyzyň görnükli artistleriniň biri Kakajan Akmyradow. Ol paýtagtymyzyň şol wagtky Mollanepes adyndaky akademiki drama teatrynda işläp, teatryň ýanyndaky studiýada okan ýyllarynda ussatlaryň mekdebini geçen artist.

Men özüme teatrymyzyň ussat artistleri Annageldi Kyýasow, Türkmenistanyň halk artisti Sabyr Annagylyjowa, Akmyrat Hümmedow, Berdi Mollaýew, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Baýram Gurbanow, Oguljeren Gurbangeldiýewa dagy bilen köp ýyllaryň dowamynda bir sahnada çykyş etmek bagtynyň miýesser edenine diýseň buýsanýaryn. Olar sahnada keşpleri döretmekde-de, durmuşda adamkärçilik babatda-da nusgalykdylar. Olaryň sahnadaky hereketlerimize eden bellikleri, beren gymmatly maslahatlary taplanmagyma uly itergi boldy.

— Teatrda zähmet çekip gelýän ýyllaryňyzyň içinde sahnada janlandyran keşpleriňiziň haýsylary tomaşaçylar tarapyndan has gyzgyn garşy alyndy?

— Maňa teatrymyzyň sahnasynda ilkinji gezek Annamuhammet Gylyjow bilen Sapar Öräýewiň «Köýten nalasy» spektaklynda baş gahryman Ýaňylyň keşbini döretmek miýesser etdi. Bu spektakl sahna sungatynda ilkinji şowly ädimim boldy diýsem ýalňyşmaryn.

Türkmenistanyň halk artisti Abdylla Ýakubow tarapyndan sahnalaşdyrylan «Syrly sowgat» spektaklynyň baş gahrymany Aýbölegiň, Ata Atajanowyň «Aýzada» atly dramasynda Aýzadanyň keşbini döretmegimem maňa üstünlik getirdi.

— Siziň durmuşyň dürli meselelerini gozgaýan, adamlaryň ykbalyny yzarlaýan drama eserlerini döredendigiňizden hem sungat muşdaklary habarlydyr. Iň şowly çykan sahna eserleriňiz barada-da aýdaýsaňyz!

— Özümiň döreden drama eserlerimden teatrymyzda sahnalaşdyrylan «Yşgyň ummany», Mollanepesiň «Zöhre — Tahyr» dessanynyň esasynda ýazan «Söýgi ummanynda küreksiz» atly sahna eserlerim tomaşaçylar tarapyndan gowy garşylandy.

Teatrymyz «Söýgi ummanynda küreksiz» atly sahna eseri bilen ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda geçirilen «Ýüpek ýoly — ýürek ýoly» festiwalynda uly üstünlige eýe boldy. Teatrymyz şu sahna eseri bilen türki dilli döwletleriň hem-de Hazarýaka döwletleriň teatrlarynyň Gazagystanda geçirilen halkara teatr festiwalyna gatnaşyp, baýrakly orny eýeledi. Sahna eserlerimiň birnäçesi welaýatymyzyň Mary we Ýolöten etrap halk teatrlarynyň sahnalarynda-da goýuldy.

— Il arasynda maşgalaňyza «sahna sungatyna ykbalyny baglan maşgala» diýýärler.

— Hawa. Ýanýoldaşym, merhum Kakajan Akmyradow köp ýyllaryň dowamynda teatrymyzda zähmet çekip, ençeme keşpleri ussatlyk bilen döretdi.

Häzir teatrymyzda oglum Parahat Akmyradow, gyzym Patma Akmyradowa hem özüm bilen bile zähmet çekýärler. Olaram sahna eserlerinde dürli keşpleri döredip, ussatlygyny barha artdyrýarlar. Menem olara halypalyk goldawyny berip durýaryn.

— Geljekki maksadyňyz barada-da aýdaýsaňyz?

— Mähriban Watanymyzyň şanly ösüşlerini wasp edýän sahna eserlerinde merdana döwürdeşlerimiziň keşplerini döretmek meniň baş maksadym bolup durýar.

— Size sungat äleminde täze döredijilik üstünliklerini arzuw edýäris.

— Sag boluň!

Sapardurdy ÝAÝLYÝEW,

                     USSAT NEWS.

Başga makalalar
160254e0cea830.jpeg
Nurýagdy Rejebow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ajaýyp aýdymlarynda wasp edýär

Şu gün joşgunly aýdymlary bilen tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanyp, ýaşlaryň arasyndan saýlanmagy başaran aýdymçy, Tűrkmenistanyñ at gazanan artisty Nurýagdy REJEBOW bilen USSAT NEWS gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


1602ea50287139.jpeg
ŞATLYK GURBANNAZAROWYŇ kämillige uzaýan ýoly

Zehinli ýaş aýdymçy Şatlyk Gurbannazarow hoş owazly aýdymlary bilen teleradioýaýlymlarda ýygy-ýygydan çykyş edýär. Ol mukamçy kompozitor, ussat bagşy Döwletgeldi Ökdirowyň ýerine ýetiren «Bibijan», «Pyragyny gören daglar», «Zülpüň», «Maral», «Gözel Sumbaryň nary» ýaly aýdymlary bilen bilelikde ençeme estrada aýdymlaryny ussatlarça ýerine ýetirýär.


1602a5f5d9e4cd.jpeg
Ýagşygeldi Kakaýewiň ýadygärligi ebedileşdirildi

Mukaddes garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny zähmet üstünlikleri bilen garşylaýan eziz Watanymyzyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, ýaşlary ata-babalarymyzyň milli däplerine laýyklykda terbiýelemekde ýaşuly nesliň bahasyna ýetip bolmajak hyzmaty bar.


160367f884efb5.jpeg
Dursunjemal GAZAKOWA aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar

Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursunjemal GAZAKOWANYŇ näzikden ýakymly owazynyň muşdaklary kän. Onuň «Söýüň, söýüň, Arkadagly Diýary», «Watanym», «Durnalar», «Gabanma», «Garaşýan», «Gözleriň» ýaly aýdymlary il içinde uly höwes bilen diňlenilýär. Ol aýdýan aýdymlarynyň dünýäsinde ýaşaýar. Dessançy gelin bilen USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylary üçin söhbetdeşlik guradyk.


16023f7494e781.jpeg
Ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy Meýlis HALBAÝEW

Çagalykdan owazlar dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Meýlis HALBAÝEWDIR. Ol «Bitaraplyk ýolunda», «Watan», «Awaza», «Hoş gal», «Bagyş edeli» ýaly aýdymlary ussatlyk bilen ýerine ýetirýär. USSAT NEWS elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, aýdymçy ýigit bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.