Baýlyk özüňde (tymsal)

13:53 04.05.2021 173

https://ussatnews.com/storage/posts/1174/original-160910b9f1df63.jpeg

Bir ýaş ýigit elmydama öz durmuşyndan zeýrener eken:

-Näme üçin men beýle şowsuz. Beýleki adamlarda ähli zady bar: maşyny, jaýy, özleride ýokary bilimli. A mende? Men ýaş bolsamam durmuş gapdalymdan geçip barýar...

Ýoldan geçip barýan ýaşuly bu ýigidiň zeýrenişini eşidip, ondan:

-Saňa bir million berseler eliňden ýa aýagyňdan dynmana razy bolarmyň? – diýip sorapdyr.

-Elbetde ýok.

-Onda gözüňi bermäne razymy?

-On million berseler hem razy bolman – diýip ýigit janygyp jogap beren.

-Gördüňmi iň uly baýlyk seniň özüňde. Sende on millionada satyn alyp bolmaýan zatlar bar bolsada, şol zeýrenip ýörşiň. Esasy özüňde bar zada şükür edip, ony durmuşda dogry ulanmakdyr. Köp oka, köp hereket et, sport bilen meşgullan, kämilleş. Ine şonda durmuşyň ähli baýlygyna eýe bolarsyň – diýip ýaşuly ýoluny dowam edipdir.

Rus dilinden terjime eden:

Arzuw Rahmanowa,

TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň başlygy.

Başga makalalar
16067589685e8d.jpeg
Ylma baglanan ömür

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Fizika-matematika, himiýa, geologiýa we tehniki ylymlar müdirliginiň başlygy, akademik kätip, TYA-nyň habarçy-agzasy, tehniki ylymlaryň doktory Rahmanguly ESEDULAÝEW häzirki günde ýurdumyzda gaz känlerini işläp geçmek boýunça iň tejribeli hünärmenleriň biri hökmünde tanalýar. Halypa alymyň geçen zähmet we döredijilik ýoluna ýyllaryň belentliginden ser salsaň, onuň türkmen ylmyna goşan goşandy hakynda söhbet açmaga esas berýär.


1606956569d3e5.jpeg
Ajaýyp döwrümiziň aýdymçysy Arslan SAPAROW

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň zehinli aýdymçysy Arslan Saparowyň ýerine ýetirýän «Gözleriň gara dälmi», «Pagtaçy gözel», «Arkadagly Watanym», «Ah, söýgi», «Sen bilen, söýgülim» ýaly aýdymlary diňleýjileriň göwün güzerinde düşleýär. Biz hem okyjylarymyzyň isleglerini göz öňünde tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1606953a68d1fe.jpeg
Ozokeritiň nämedigini bilmek gyzykly bolsa gerek

Ozokerit ýokary parafinli nebitleriň we agyr gaz kondensatlarynyň differensasiýasynyň netijesinde emele gelýär. Ozokeritiň uly känleri Günbatar Türkmenistandan başga-da, Özbegistanyň Fergana welaýatyndaky, Ukrainanyň Karpat dag etegindäki, esasan, alp gatlaklylygy öz içine alýan sebitler bilen baglydyr.


16068b739e9c62.jpeg
Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan Täşli TULEGENOW

Çagalykdan aýdym-sazyň dünýäsine aralaşan, ajaýyp owazy bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanan aýdymçy ýigitleriň biri hem Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Täşli Tulegenowdyr. Onuň «Bibi», «Sonam geldimi», «Bäri gel, bäri», «Ýagma, bulut», «Arabyň gyzy» ýaly aýdymlaryny diňleýjiler uly höwes bilen diňleýärler.


1606b63d379efb.jpeg
KÜŞTDEPDI – MILLI MIRASYMYZ

Türkmen halky gadymy bolmak bilen bir hatarda milli gymmatlyklara baý halk hasaplanýar. Taryhyny geçmişiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan şol gymmatlyklarymyzy gorap saklamak, nesillere ýetirmek biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.