Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

20:58 12.05.2021 258

https://ussatnews.com/storage/posts/1213/original-1609b397506ca8.jpeg

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça öňde duran wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde bu halkara forumyň ähmiýeti örän uludyr.

Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermek bilen bir hatarda, nebiti we gazy gaýtadan işleýän döwrebap önümçilikleri döretmäge uly üns berýär. Tebigy gazyň ägirt uly gorlary boýunça dünýäde öňdebaryjy orny eýeleýän ýurdumyzda ykdysadyýetimiziň nebitgaz we senagat pudagyny ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalar amala aşyrylýar. Uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen iri senagat desgalary gurulýar.

Bu halkara foruma daşary ýurtlardan gatnaşýan işewürler ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna maýa goýumlary çekmegiň mümkinçilikleri, nebitgaz pudagyny ösdürmegiň strategiýasy, döwrebap tehnologiýalary işjeň çekmegiň tejribesi, hyzmatlary amala aşyrmagyň ýollary, senagaty döwrebaplaşdyrmagyň usullary bilen tanyşdyrylar.

Energetika pudagynda däp bolan strategik gatnaşyklary saklamak bilen bir hatarda, ýurdumyz Ýewropa, Aziýa, Uzak Gündogar, Günorta — Gündogar ugurlary boýunça energetika hyzmatdaşlygyny barha giňeldýär. Dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary, abraýly maliýe düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Forumda daşary ýurt maýa goýumlaryna gyzyklanma bildirýänleriň ählisine, hususan-da, işewürlere häzirki zaman maýa goýum hyzmatlaryny amala aşyrmak babatda tekliplerini beýan etmäge hem-de türkmen kärdeşleri bilen gepleşikleri geçirmäge doly mümkinçilikler dörediler.

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar!

Gadyrly myhmanlar!

Nebite we tebigy gaza baý bolan ýataklary daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly çalt depginler bilen özleşdirmek ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Täze ojaklary açmak, täze känleriň çägini giňeltmek, täze guýulary burawlamak ýaly işler baglaşylan şertnamalar we ylalaşyklar esasynda daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikde alnyp barylýar.

Türkmenistanyň energetika strategiýasy ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge hem-de dünýäniň energetika ulgamyna sazlaşykly goşulmagyna gönükdirilendir. Şoňa görä-de, köpugurly gaz geçiriji ulgamy döretmek, türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ugratmagyň ugurlaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Häzirki wagtda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Bu iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi diňe bir oňa gatnaşyjy döwletleriň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, dünýäniň beýleki ýurtlarynyň ösüşine hem oňaýly täsirini ýetirer.

Bu günki gün Türkmenistan energiýa serişdelerini diňe bir öndürmek ýa-da daşary ýurtlara ibermek bilen çäklenmän, eýsem, dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýan gazhimiýa önümleriniň eksportynyň möçberlerini hem ýylsaýyn artdyrýar. Bu babatda tebigy gazy gaýtadan işläp, täze önümleri öndürmegi ýola goýmaga uly ähmiýet berýäris.

Soňky ýyllarda kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, birnäçe işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, biz ýakyn wagtda ençeme gazhimiýa toplumlaryny hem-de zawodlaryny gurmagy göz öňünde tutýarys. Geljekde hem ýangyç-energetika toplumynda şunuň ýaly sebit we dünýä ähmiýetli täze taslamalary durmuşa geçirmek biziň döwlet syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolar.

Şeýlelikde, tebigy baýlyklaryny diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, bütin adamzadyň abadan durmuşynyň, ýagty geljeginiň hatyrasyna gönükdirýän Türkmenistan halkara giňişlikde ynamdar hyzmatdaş hökmünde tanalýar. Bu halkara forumyň hem ýurdumyzyň hünärmenleriniň daşary ýurtly maýadarlar bilen bilelikde özara tejribe alyşmakda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de ikitaraplaýyn bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

Gadyrly dostlar!

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar!

Sizi Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş, ata Watanymyzyň nebitgaz pudagynyň işini ösdürmek we ony milli ykdysadyýetimiziň kuwwatly ulgamyna öwürmek babatda alyp barýan işleriňizde rowaçlyklary arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly Berdimuhamedow.

Başga makalalar
1602f8128ef29f.jpeg
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna ABŞ-nyň 1 million dollary gowşuruldy

Şu gün “Bagtyýar zaman” obasynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan S.A.Nyýazow adyndaky etraba mynasyp bolan baýragy – ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy boldy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1602e09d4aeec0.jpeg
Demirgazyk Goturdepede täze guýulardan nebit çykaryldy

Hazaryň türkmen ýalpaklygynyň we kenarýaka zolagynyň geljegi uly ýataklaryny senagat möçberinde batly depginler bilen özleşdirilmek, bu ugurda daşary ýurt kompaniýalaryny we maýalaryny hyzmatdaşlyga çekmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nebitgaz toplumynyň hünärmenleriniň öňünde goýan esasy wezipeleriniň biri bolup durýar.


1602f2e6305d42.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň täze ilçisi bilen TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygynyň barşyny maslahatlaşdy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Irfan Ahmed bilen 16-njy fewralda geçiren duşuşygynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek meselelerine aýratyn üns berildi.


1602d58b3e65e1.jpeg
«Türkmengeologiýa» DK täze guýularda buraw işlerini alyp barýar

Türkmenistanyň ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk ýubileýiniň bellenilýän ýylynda nebitgaz toplumynyň kärhanalarynda we desgalarynda işler giň gerimde alnyp barylýar. Şu günlerde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň hünärmenleri «Malaý» käninden uzakda bolmadyk «Agarguýy» meýdançasynda № 5 guýusyny burawlamaga girişdiler. Guýynyň taslama çuňlugy 3300 metre deňdir.


1602ff908c482f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

18-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Lukoýl” açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.