Iň arzyly Olimpiada

19:17 10.08.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1688/original-161128a5fe23ad.jpeg

Medallary, münberleri, ýeňişleri, utulyşlary, şatlyklary, ahmyrlary, garaşylan we garaşylmadyk netijeleri bilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlary taryha siňdi.

Tokio—2020-ni mähir bilen ýatlajak millionlarça janköýerleriň arasynda türkmenistanlylar hem bolar. Çünki bu Olimpiýa oýunlary bize ilkinji medalymyzy bagyşlady. Agyr atletika boýunça zenanlaryň arasynda 59 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşan Polina Gurýewa kümüş medala mynasyp boldy. Şeýlelikde, Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryna gatnaşan 200-den gowrak döwletiň arasynda 70-den gowrak medally döwletleriň biri boldy. Nesip bolsa, bu üstünlik nobatdaky Olimpiýa oýunlarynda gazanjak has uly sepgitlerimiziň badalgasy bolar.

Ýurdumyzyň sport wekiliýetine 9 türgen wekilçilik etdi. Olaryň biri dzýudo, ýene biri ýeňil atletika, ikisi suwda ýüzmek, galan bäşisi bolsa agyr atletika boýunça ýaryşlara gatnaşdy.

Umuman, agyr atletikaçylarymyzyň şu gezekki Olimpiýa oýunlarynda has netijeli çykyş edendigini aýratyn nygtamak gerek. Polina Gurýewadan başga-da, erkekleriň arasynda 109 kilogramdan ýokary agram derejesinde çykyş eden Hojamuhammet Toýçyýewiň görkezen netijesi hormat münberine bary-ýogy bir basgançak ýetmedi. Başga bir zenan agyr atletikaçymyz Kristina Şermetowa 55 kilograma çenli agram derejesinde iň güýçli alty türgeniň biri boldy. 109 kilograma çenli agramda «B» toparçada çykyş edendigine garamazdan, Öwez Öwezow iň güýçlüleriň 10-lugyna girdi. Ştangany silterläp götermekde üçünji orny eýelän Rejepbaý Rejebow iteklemekde 198 kilogram agyrlygy eýgeren hem bolsa, käbir sebäplere görä, bu agyrlyk eminler tarapyndan kabul edilmedi.

Suwda ýüzüjilerimiz Merdan Ataýew bilen Darýa Semýonowa öz toparçalarynda üstünlikli çykyş edip, bellenen aralygy öňdäkileriň hatarynda geçdiler. Ýöne olaryň gazanan netijesi ýaryşyň ýarym final tapgyryna çykmak üçin ýeterlik bolmady.

Herniçik hem bolsa, Tokio—2020 Olimpiýa oýunlary türkmenistanly janköýerler üçin iň üstünlikli boldy. Olar taryhda ilkinji gezek bu arzyly medalyň şatlygyna ýugrulyp gördüler.

Nobatdaky Olimpiýa oýunlary ýene-de üç ýyldan Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde geçiriler. Belki, Pariž Olimpiadasy hem türkmenistanly türgenlere nobatdaky medallary eçiler. «Ýagşy niýet — ýarym döwlet!». Çünki biziň türgenlerimizde öz janköýerlerini medal bilen begendirmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Olar hormatly Prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän şol mümkinçilikleriň çygrynda iň oňat şertlerde türgenleşip, ýokary derejede çykyş edip bilýärler. Goý, ýene şeýle bolsun!

Agageldi ITALMAZOW,

žurnalist.

Başga makalalar
1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?