GARAŞSYZLYK— ARKADAGLY WATANYMYZYŇ GANATY

21:11 12.09.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/1845/original-1613e26b4518cc.jpeg

1991-nji ýylyň sahawatly altyn güýzi türkmen halkyna GARAŞSYZLYK atly uly bagty peşgeş berdi. Ýurt Garaşsyzlygy gazanylandan soň, ähli ulgamlarda ösüşler ýyldyrym çaltlygynda öňe ilerledi. Ýurtda halkyň maddy we ruhy durmuşyny özgerden birnäçe maksatnamalar kabul edildi. Türkmenistan gülläp ösýän ykdysadyýetli, kadaly syýasy ulgamly, sazlaşykly ösýän demokratik, hukuk we dünýewi häzirki zaman döwletine öwrüldi. Bu özgerişleriň esasy ugry halkyň ýaşaýyş derejesiniň ýokar- lanmagy we döwletimiziň her bir raýatynyň hemmetaraplaýyn ösmegi üçin ähli şertleriň döredilmegi bilen bagly boldy.

Garaşsyzlygymyzyň her bir senesi biziň üçin parahatçylygyň, ynsanperwerligiň, döredijiligiň we hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bu ýolda gazanylýan şöhratly ýeňişleriň nyşanyna öwrülýär. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhy ýyl ýazgysynda «Türkmenistan—parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly hem uly üstünliklere, ýeňişlere beslenýär. Gadymy türkmen topragy gözümiziň alnynda tanalmaz derejede özgerýär.

Güneşli Diýarymyzyň merdana halky özüniň asyrlarboýy ýüregindäki arzuw-umytlarynyň, erk-islegleriniň amala aşmagyna, milli ruhunyň dabaralanmagyna öwrülen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna uly ruhubelentlik bilen barýar.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzy ezizleýän, oňa guwanýan, buýsanýan türkmen halky her ýyl bu şanly baýramçylygyny dabaraly belleýär. Çünki abadançylygyň we durnukly ösüşiň möhüm guraly bolan bu mukaddeslik halkymyzyň erkana ýaşaýşyny, päk zähmetini üpjün edýär.

Maýa ATAHANOWA,

Türkmen döwlet binagärlik- gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
161f8d31c3a09b.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


162038cd7e1165.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


162122122dc514.jpeg
Senedim bar — sarpam bar

Asyrlar aşa ýetmiş iki dürli saz guralyny döreden türkmen halky üçin beýleki saz gurallary bilen bir hatarda dutaryň orny has üýtgeşik bolupdyr. Türkmen dutary diňe bir toý-baýramlarymyzyň däl, eýsem, gündelik durmuşymyzyň, öý hojalygymyzyň hem bezegidir. Ol türkmeniň şatlykly, hasratly günleri hem ýanynda bolupdyr. Göwün hoşy bolup, ýüregine dolupdyr. Onda döredilen nusgawy mukamlarda halkymyzyň giden bir taryhy, medeni durmuşynyň özboluşlylygy ýaşaýar.


161f8cffa7add9.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.