Garaşsyzlyk halkymyzyň agzybirligini we jebisligini giňden dabaralandyrdy

22:49 16.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2073/original-1616b109aabdc5.jpeg

Mundan otuz ýyl ozal Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň jar edilmegi bilen eziz Watanymyzyň demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşynyň ýörelgeleri, syýasy we ykdysady, medeni hem-de durmuş ösüşleriniň sarsmaz binýady tutuldy. Garaşsyzlyk halkymyzyň agzybirligini we jebisligini, müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan beýik mertebesini, watansöýüjilik buýsanjyny, parahatçylyk söýüji, hoşniýetli we dostluk ýörelgelerini hem Ýer ýüzünde giňden dabaralandyrdy.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy merdana halkymyz we dünýä bileleşigi üçin örän ähmiýetli taryhy wakadyr. Şanly Garaşsyzlygymyz bize ata-babalarymyzyň özbaşdak döwlet baradaky arzuwlaryny amala aşyrmaga mümkinçilik berdi. Müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan milli we ruhy gymmatlyklarymyzy, belent ynsanperwer däplerimizi dikeltmäge şert döretdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistan belent maksatlara tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýar. Eziz Watanymyzyň ykdysady ösüşi giň gerimli maksatnamalary, durmuş-ykdysady, medeni-bilim, jemgyýetçilik-syýasy özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmaga ýardam berýär.

Rahman ATAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1613e26b4518cc.jpeg
GARAŞSYZLYK— ARKADAGLY WATANYMYZYŇ GANATY

1991-nji ýylyň sahawatly altyn güýzi türkmen halkyna GARAŞSYZLYK atly uly bagty peşgeş berdi. Ýurt Garaşsyzlygy gazanylandan soň, ähli ulgamlarda ösüşler ýyldyrym çaltlygynda öňe ilerledi.


16139b53424d22.jpeg
Rasim GELDIÝEW halkyň ýüreginde orun aljak täze aýdymlary döretmek maksat edýär

Diňleýjileriň arasynda öz ýerine ýetirýän aýdymlarynyň labyzlylygy bilen adygan zehinli aýdymçylaryň biri «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Rasim GELDIÝEWDIR. Onuň aýdýan aýdymlary, aýratyn-da ýaşlaryň göwnüni awlaýar. Ussatnews. com elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1613d9a8ceae30.jpeg
Gülşirin Öwezmämmedowa bagtyýar durmuşyň hözirini görüp baýramçylyk dabaralarynda gyzlarynyň tikýän lybaslaryny geýýär

Ýerine ýetirýän aýdymlaryndaky ýakymly owaz ýaly mylaýymlyk, mähribanlyk Gülşiriniň ylhamdan pürepür dünýäsine mahsus. Onuň «Arkadag», «Watan», «Ýar onda aglar» ýaly aýdymlaryny sungaty söýüjiler uly höwes bilen diňleýärler. Ussatnews.com elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Gülşirin ÖWEZMÄMMEDOWA bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1613864110649c.jpeg
«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygy yglan edildi

Geçen aýyň 27-sine hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde üstümizdäki sentýabr aýyndan «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça biraýlygyň yglan edilýändigi habar berildi.


1613f972190848.jpeg
Bathyz döwlet tebigy goraghanasy barha baýlaşýar

Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özüniň täsin haýwanat dünýäsi bilenem aýratyn tapawutlanýar. Goraghananyň çäklerinde ýaşaýan gulanlar, Ýeroýulanduz çöketliginiň bol ot-çöpli giňişliginde, Gyzyljaryň kert gaýalarynda gyşyn-ýazyn mesgen tutunyp ýaşaýan dag goçlary, keýikler, hemişelik ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn myhman bolýan guşlar, süýdemdirijiler, oňurgasyz jandarlar bu täsin künjege tebigatyň eçilen esasy baýlygy hasaplanylýar.