IŇ MUKADDES NYGMAT

22:57 20.10.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2095/original-161705880baa21.jpeg

Her bir halkda, islendik öýde iň mukaddes saýylýan iýmit, elbetde çörek. Adam howasyz, suwsuz oňup bilmeýşi ýaly çöreksiz hem oňup bilmeýär. Çöregi hemme ýerde mukaddes hasaplaýarlar.

Eger ýerde ýatan bir döwüm çöregi görseň hem, ony derrew bir gyra alyp goýasyň gelip dur. Bu bolsa çörege goýulýan ruhy gadyr-gymmatyň ýokarydygyny aňladýar.

Çörege bolan sarpa biziň halkymyzda has hem ýokary. Bu gadymy döwürlerden biziň günlerimize çenli miras galan ýörelgedir. 1904-nji ýylda Rafael Pampelliniň Änewde geçiren arheologiki gazuw-barlag işleriniň netijesinde, ol ýerden b.e. öňki V müňýyllyga degişli Ak bugdaýyň däneleri tapylýar. Munuň özi bolsa, ýurdumyzy “Ak bugdaýyň Watany” diýip atlandyrmaga esas döredýär. Dogrudan hem, asyrlarboýy çörege örän ýokary gymmatlyk hökmünde garalypdyr.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň bazarlarynda, söwda nokatlarynda çörek we çörek önümleriniň dürli görnüşlerini satyn alyp bolýar.

Bu bolsa, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek baradaky maksatnamalaýyn işleriniň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Aýlar ATAJYKOWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.

Başga makalalar
1613e26b4518cc.jpeg
GARAŞSYZLYK— ARKADAGLY WATANYMYZYŇ GANATY

1991-nji ýylyň sahawatly altyn güýzi türkmen halkyna GARAŞSYZLYK atly uly bagty peşgeş berdi. Ýurt Garaşsyzlygy gazanylandan soň, ähli ulgamlarda ösüşler ýyldyrym çaltlygynda öňe ilerledi.


16139b53424d22.jpeg
Rasim GELDIÝEW halkyň ýüreginde orun aljak täze aýdymlary döretmek maksat edýär

Diňleýjileriň arasynda öz ýerine ýetirýän aýdymlarynyň labyzlylygy bilen adygan zehinli aýdymçylaryň biri «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Rasim GELDIÝEWDIR. Onuň aýdýan aýdymlary, aýratyn-da ýaşlaryň göwnüni awlaýar. Ussatnews. com elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, zehinli aýdymçy bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1613d9a8ceae30.jpeg
Gülşirin Öwezmämmedowa bagtyýar durmuşyň hözirini görüp baýramçylyk dabaralarynda gyzlarynyň tikýän lybaslaryny geýýär

Ýerine ýetirýän aýdymlaryndaky ýakymly owaz ýaly mylaýymlyk, mähribanlyk Gülşiriniň ylhamdan pürepür dünýäsine mahsus. Onuň «Arkadag», «Watan», «Ýar onda aglar» ýaly aýdymlaryny sungaty söýüjiler uly höwes bilen diňleýärler. Ussatnews.com elektron gazetiniň okyjylarynyň islegini nazarda tutup, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijisi, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Medeni-işewürlik merkeziniň aýdymçysy Gülşirin ÖWEZMÄMMEDOWA bilen söhbetdeş bolmagy müwessa bildik.


1613864110649c.jpeg
«Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygy yglan edildi

Geçen aýyň 27-sine hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde üstümizdäki sentýabr aýyndan «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy» atly ýol hereketiniň howpsuzlygy boýunça biraýlygyň yglan edilýändigi habar berildi.


1613f972190848.jpeg
Bathyz döwlet tebigy goraghanasy barha baýlaşýar

Bathyz döwlet tebigy goraghanasy özüniň täsin haýwanat dünýäsi bilenem aýratyn tapawutlanýar. Goraghananyň çäklerinde ýaşaýan gulanlar, Ýeroýulanduz çöketliginiň bol ot-çöpli giňişliginde, Gyzyljaryň kert gaýalarynda gyşyn-ýazyn mesgen tutunyp ýaşaýan dag goçlary, keýikler, hemişelik ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn myhman bolýan guşlar, süýdemdirijiler, oňurgasyz jandarlar bu täsin künjege tebigatyň eçilen esasy baýlygy hasaplanylýar.