Ygtybarly binýat

21:01 07.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2441/original-161af8576509bc.jpeg

Hormatly Prezidentimiz maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasatyny alyp barýar. Şunuň esasynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlandy. Munuň özi özüniň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan wezipelerine laýyklykda, Türkmenistanyň dünýä döwletleri, abraýly halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny barha giňeldýändiginiň netijesidir.

Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu abraýly wezipä indi birnäçe ýola, özi hem arasy golaý ýyllarda saýlandy. Şeýle jogapkärli wezipäniň ynanylmagy Türkmenistanyň halkara abraýynyň ýokary derejesine, mähriban Arkadagymyzyň hemişelik Bitaraplyk, parahatçylyksöýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugrunyň dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýandygyna şaýatlyk edýär.

Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda däbe öwrülen strategik gatnaşyklar öz çägini has-da giňeldýär. Birleşen Milletler Guramasy we onyň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegini, ilkinji nobatda, Türkmenistanyň dünýä bileleşigindäki eýeleýän işjeň omy hem-de onuň sebit we dünýä möçberdäki meseleleri çözmekde ýardam bermek meýli bilen şertlendirilendir. Hormatly Prezidentimiziň halkara derejede öňe sürýän başlangyçlary bu guramanyň çäklerinde giň goldawa mynasyp bolup, olar degişli Kararnamalar bilen berkidilýär.

Bu gün Türkmenistan özüniň hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan borçlaryna gyşamyksyz eýermek bilen, halkara giňişlikde öz eýeleýän omuny mäkäm pugtalandyrmagy başardy. Munuň özi Türkmenistanyň dünýä derejesinde howpsuzlygy we durnuklylygy üpjün etmäge goşant goşmagyny şertlendirdi hem-de daşary ýurtly maýadarlara ýurtda iri taslamalary amala aşyrmak üçin maýa goýmaga mümkinçilik berdi.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy tutuş sebitde uly ähmiýete eýe bolan taryhy çözgütdir. Döwletimiziň bu hukuk ýagdaýy sebitde özara goşulyşmagy üpjün etmekde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň tagallalaryny utgaşdyrmak üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär.

Halklaryň bähbidine gönükdirilen şunuň ýaly döwletli işleri amal edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, umumadamzat ähmiýetli bähbitli beýik işleri üstünliklere beslensin!

Orazgeldi ATAGELDIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
161f8d31c3a09b.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


162038cd7e1165.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


162122122dc514.jpeg
Senedim bar — sarpam bar

Asyrlar aşa ýetmiş iki dürli saz guralyny döreden türkmen halky üçin beýleki saz gurallary bilen bir hatarda dutaryň orny has üýtgeşik bolupdyr. Türkmen dutary diňe bir toý-baýramlarymyzyň däl, eýsem, gündelik durmuşymyzyň, öý hojalygymyzyň hem bezegidir. Ol türkmeniň şatlykly, hasratly günleri hem ýanynda bolupdyr. Göwün hoşy bolup, ýüregine dolupdyr. Onda döredilen nusgawy mukamlarda halkymyzyň giden bir taryhy, medeni durmuşynyň özboluşlylygy ýaşaýar.


161f8cffa7add9.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.