Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahaty möhüm ähmiýete eýe bolar

00:15 12.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2480/original-161b4f8b493c48.jpeg

Geljek ýylyň aprel aýynda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmegi maksat edinýär.

Mähriban ýurdumyz Beýik Yüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek bilen,

Aziýanyň we Yewropanyň halklarynyň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni gatnaşyklary giňeltmäge uly sarpa goýýar.

Hazar deňzi gadymy döwürlerden bäri söwda ýollarynyň

merkezinde ýerleşipdir, Beýik Yüpek ýolunyň möhüm bölegi bolupdyr. 01 düriýädäki täsin ýerdir. Bu ýerde, onuň kenarlarynda asyrlaryň dowamynda halklaryň arasynda gatnaşyklaryň aýratyn, özboluşly gömüşi emele geldi. Gündogaryň we Günbataryň arasyndaky siwilizion gatnaşyklaryň köprüleri guruldy.

2018-nji ýylda Hazar deňziniň hukuk derejesi baradaky Konwensiýa gol çekilenden soňra bu sebit aýratyn möhüm häsiýete eýe boldy. Hazar özüniň geografik taýdan amatly ýerleşmeginiň netijesinde häzirki wagtda okgunly ösýän sebite, özboluşly ykdysady merkeze öwrüldi. Bu ýerde maýa goýumlar, halkara we sebit taslamalary özara utgaşýar. Hazarýaka döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar ýokary derejä eýedir.JBu ýerde halkara we sebitleýin ulag geçelgeleriniň döredilmegi hem-dýsdürilmegi .netijeliligini ýokarlandyrmakda uly ähmiýete eýe bolan esasy şertleriň biridir.

Gadymy Beýik Ýüpek ýoly ähli döwürlerde hem Ýewropa bilen Aziýany birleşdirýän strategik söwda-ykdysady geçelge hökmünde belledir. Hazar deňzi kenarýaka ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy has- da giňeltmäge ýardam berýän örän möhüm jebisleşdiriji şert bolup durýar. Gazagystan — Turkmenistan — Eýran demir ýol geçelgesi we halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri kenarýaka we we beýleki ýurtlaryň gatnaşyklary, Hazar sebitinde özara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri emele getirýär. Hazarüsti halkara ulag geçelgesi ösdürilýär.

Häzirki wagtda ulag ulgamy dünýä ykdysadyýetiniň möhüm bölekleriniň biri bolmak bilen, dünýä hojalyk gatnaşyklaryny dumuklaşdyrmaga hem-de szälaşdyrmaga gönüden-göni täsir edýär we Dumukly ösüş maksatlaryna ýetmekde möhüm orun eýeleýär. BMG-niň çäklerindäki bu ugurdaky ähli tagallalary birleşdirmäge uly goşant goşýan Türkmenistan köpugurly utgaşdyrylan ulag ulgamyny döretmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalary öňe sürýär hem-de olary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen üstünlikli amala aşyrýar. Geljek ýylyň aprelinde geçiriljek halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe bolar.

Wepa ATABAÝEW,

Türkmen döwlet biangärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
161f8d31c3a09b.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


162038cd7e1165.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


162122122dc514.jpeg
Senedim bar — sarpam bar

Asyrlar aşa ýetmiş iki dürli saz guralyny döreden türkmen halky üçin beýleki saz gurallary bilen bir hatarda dutaryň orny has üýtgeşik bolupdyr. Türkmen dutary diňe bir toý-baýramlarymyzyň däl, eýsem, gündelik durmuşymyzyň, öý hojalygymyzyň hem bezegidir. Ol türkmeniň şatlykly, hasratly günleri hem ýanynda bolupdyr. Göwün hoşy bolup, ýüregine dolupdyr. Onda döredilen nusgawy mukamlarda halkymyzyň giden bir taryhy, medeni durmuşynyň özboluşlylygy ýaşaýar.


161f8cffa7add9.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.