Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahaty möhüm ähmiýete eýe bolar

00:15 12.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2480/original-161b4f8b493c48.jpeg

Geljek ýylyň aprel aýynda ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmegi maksat edinýär.

Mähriban ýurdumyz Beýik Yüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek bilen,

Aziýanyň we Yewropanyň halklarynyň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni gatnaşyklary giňeltmäge uly sarpa goýýar.

Hazar deňzi gadymy döwürlerden bäri söwda ýollarynyň

merkezinde ýerleşipdir, Beýik Yüpek ýolunyň möhüm bölegi bolupdyr. 01 düriýädäki täsin ýerdir. Bu ýerde, onuň kenarlarynda asyrlaryň dowamynda halklaryň arasynda gatnaşyklaryň aýratyn, özboluşly gömüşi emele geldi. Gündogaryň we Günbataryň arasyndaky siwilizion gatnaşyklaryň köprüleri guruldy.

2018-nji ýylda Hazar deňziniň hukuk derejesi baradaky Konwensiýa gol çekilenden soňra bu sebit aýratyn möhüm häsiýete eýe boldy. Hazar özüniň geografik taýdan amatly ýerleşmeginiň netijesinde häzirki wagtda okgunly ösýän sebite, özboluşly ykdysady merkeze öwrüldi. Bu ýerde maýa goýumlar, halkara we sebit taslamalary özara utgaşýar. Hazarýaka döwletleriň arasyndaky gatnaşyklar ýokary derejä eýedir.JBu ýerde halkara we sebitleýin ulag geçelgeleriniň döredilmegi hem-dýsdürilmegi .netijeliligini ýokarlandyrmakda uly ähmiýete eýe bolan esasy şertleriň biridir.

Gadymy Beýik Ýüpek ýoly ähli döwürlerde hem Ýewropa bilen Aziýany birleşdirýän strategik söwda-ykdysady geçelge hökmünde belledir. Hazar deňzi kenarýaka ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy has- da giňeltmäge ýardam berýän örän möhüm jebisleşdiriji şert bolup durýar. Gazagystan — Turkmenistan — Eýran demir ýol geçelgesi we halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri kenarýaka we we beýleki ýurtlaryň gatnaşyklary, Hazar sebitinde özara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri emele getirýär. Hazarüsti halkara ulag geçelgesi ösdürilýär.

Häzirki wagtda ulag ulgamy dünýä ykdysadyýetiniň möhüm bölekleriniň biri bolmak bilen, dünýä hojalyk gatnaşyklaryny dumuklaşdyrmaga hem-de szälaşdyrmaga gönüden-göni täsir edýär we Dumukly ösüş maksatlaryna ýetmekde möhüm orun eýeleýär. BMG-niň çäklerindäki bu ugurdaky ähli tagallalary birleşdirmäge uly goşant goşýan Türkmenistan köpugurly utgaşdyrylan ulag ulgamyny döretmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalary öňe sürýär hem-de olary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen üstünlikli amala aşyrýar. Geljek ýylyň aprelinde geçiriljek halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe bolar.

Wepa ATABAÝEW,

Türkmen döwlet biangärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.


16581dc2d2b4ed.jpeg
Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.


1655f6826b2abe.jpeg
HÄZIRKI ZAMAN ÖSÜŞLI ÝOL

Ata Watanymyz Türkmenistan, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ajaýyp özgertmeleri netijesinde dünýäde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň birine öwrüldi. Mähriban Diýarymyzyň dünýäniň ählumumy energetika howpsuzlygyna goşant goşýan ýurt hökmünde syýasy hem-de ykdysady abraýy has-da artýar.