Ikinji stollar

00:08 22.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2553/original-161c2261e0927e.jpeg

Adamzadyň medeniýetli ýaşaýşynyň, aň taýdan ösüşleriniň görkezijileri bolan ilkinji iş gurallarynyň we esbaplarynyň döreýiş taryhy gyzyklydyr. Şolardan her bir ýurduň we halkyň durmuşyna girip giden iş stollarynyň döreýiş taryhy has hem özüne çekijidir.

Häzirki wagtda ylmy jemgyýetçilige mälim bolan iş stollarynyň iň gadymylary gadymy Müsürden tapylypdyr. Bu ýerde mundan üç müň ýyl ozal hem stol şekilindäki nahar stollary — üsti iýilýän tagamlara görä bölünen relýefler ulanylypdyr.

Müsüriň hökümdarlary durmuş babatda talapkär bolupdyrlar. Şu nukdaýnazardan hut müsürliler stollary niýetlenen maksatlary boýunça aýry-aýrylykda ýasamak boýunça pikiriň üstünden barypdyriar. Nahar stollary ýüzüne tagamlaryň suraty çekilen, bezegli stollar bolupdyr, Iş stoly bolsa, ýa-ha dyzyň üstiinde goýlup işlenilýän, ýa-da ýygnalýan aýakly ýönekeý düz tagtalar bolupdyr.

Ilkinji stollar daşdan ýa-da agaçdan oňarylypdyr. Häzirki wagtda bolsa olaryň niýetlenen ugurlary boýunça demir, alýumin, polimer gömüşleri hem bar.

Döwlet ROZYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.