"Ýeke özi öýde" - taryhda iň gowy Täze ýyl filmi boldy

08:02 23.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2568/original-161c3e6d3869d3.png

Kino tankytçylary “Ýeke özi öýde” filmini dünýä kassasynda iň üstünlikli Täze ýyl filmi diýip ykrar etdiler. Ol birinjiligi “Grinç” filmi bilen paýlaşýar diýip, mybryansk.ru habar berýär.

Bu filmler dünýä kassasynda, degişlilikde, 477 we 500 million dollar toplamagy başardylar.

Ýaş Makoleý Kalkiniň baş keşbi janlandyran "Ýeke özi öýde" (“Home Alone”) filminiň premýerasy 1990-njy ýylda bolupdy, “Grinç” multfilmi bolsa 2018-nji ýylda surata düşürilipdi. Şeýle dürli döwürlerde surata düşürilendigine garamazdan, olar dünýä kassasynda iň gowy Täze ýyl filmleri statusyna eýe bolmagy başardylar.

Ilkinji 3-lige 359 million dollar girdeji gazanan “Ýeke özi öýde” filminiň ikinji bölümi hem girdi. Dördünji orunda 2000-nji ýylyň “Grinç Täze ýyly ogurlady” filmi bar. Ol nagt 345 million dollar toplamagy başardy.

Şeýle hem sanawda 2004-nji ýylyň “Polýar Ekpressi”, 2019-njy ýylyň “Agaç esgerjik we dört şalyk” we 2003-nji ýylyň “Hakyky söýgi” filmleri bar.

Kerim ANNAMUHAMMEDOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.