Bars ýylynyň aýratynlyklary

21:37 24.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2573/original-161c5f74ed516d.jpeg

Barsyň häsiýetiniň tapawutly aýratynlyklaryny aýdanymyzda, çaltlygy we töwekgelçiligi gowy görýär. Bars ýylynda doglanlar batyrgaý, hyjuwly bolýarlar, bäsleşmegi halaýarlar. Olar erkinlige uýgunlaşandyrlar. Barsyň tebigy ugurtapyjylygy ähli hereketlerinde şowlulygyň aýdyň öwüşginini berýär.

Bars öz durmuşynyň başdangeçirmelerden doly bolmagyny isleýär. Şoňa görä-de, olaryň durmuşy gyzykly. Bu alamatyň güýçli energiýasy gahrymançylykly hereketlere we ajaýyp amallara ylham berýär. Gaýduwsyzlyk we jomartlyk bilen beýlekileri hemişe özüne çekmegi başarýar.

Mämmet TOÝRYÝEW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

Başga makalalar
161ad02f73f301.jpeg
Pul dolanyşygynyň ýurduň ykdysady ösüşine täsiri

Häzirki döwürde Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgerişler bank hyzmatlarynyň bazarynyň ýokary depginde ösmegini talap edýär. Bu bolsa öňdebaryjy daşary ýurt tejribesini öwrenip, Türkmenistanyň banklarynda innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagyna, dünýä kompýuter torunyň ornaşdyrylmagyna bolan zerurlygy ýüze çykarýar hem-de şol esasda täze görnüşli bank hyzmatlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.


161af8576509bc.jpeg
Ygtybarly binýat

Hormatly Prezidentimiz maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasatyny alyp barýar.


161af1d84bf6f7.jpeg
Ilkinji sirk binasy

Taryhda bize mälim bolan ilkinji sirk binasy b.e.öňki VI asyrda gadymy Rimde gurlan «Sirkus Maksimus» binasydyr. Bu sirk binasy beýik diwarly, stadiona meňzeş U şekilli gippodrom bolupdyr. Bu ýerde araba tirkegli atlaryň ýaryşy geçirilipdir.


161af8ca87d6c5.jpeg
Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminde giň mümkinçilikler açyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag düzümi täzelenip, içerki gatnawlaryň we üstaşyr ulag geçirijilik kuwwatynyň artmagyna giň mümkinçilikler açyldy.


161ac650be6676.jpeg
Türkmen keçesi

Keçe türkmeniň amaly-haşam sungat daragtynyň beýleki şahalary ýaly, gadymy hem müdimi sungatdyr. Türkmen keçesi halkymyzyň baý milli mirasy, gözüniň guwanjy we baýlygydyr.