Burç

22:07 24.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2574/original-161c5fe61707b1.jpeg

Burçuň adamyň iýmitinde uly ähmiýeti bar, iýmit hökmünde dürli görnüşde ulanylýar: naharlar, işdäaçarlar, marinad taýýarlanylýar, duza ýatyrylýar. Gök önümler duza ýatyrylanda, gaplananda, marinad edilende olara ajy burç garylýar. Adaty burçdan dürli gaplama önümleri taýýarlanylýar. Doly gyzaryp bişen ajy burçuň miwelerini guradyp, degirmende üwäp, külkelenen (unjumak) burç nahara atmak üçin taýýarlanylýar. Bu bolsa sowuklama keselini bejermekde giňden ulanylýar.

Burçuň ajylygynyň sebäbi onuň düzüminde öte ajy tagamly glýukozid kapsiasin alkoloidiň (0,22%) barlygydyr. Şeýle hem efir ýagyny, goýy ýaglary, streoid saponinleri, karotinoidleri, reňk beriji maddalary saklaýar. Onuň möçberi burçuň sortuna we ösdürip ýetişdiriliş şertlerine baglylykda üýtgäp durýar. Süýji burçuň sortlarynda kapsiasin azdyr, C witamininiň köplügi boýunça burç beýleki gök önümleriň arasynda birinji orunda durýar.

Mekan ATAJANOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.