AÝAZ BABAŇ SOWGADYNDA

20:37 26.12.2021

https://ussatnews.com/storage/posts/2589/original-161c88c31bcab6.jpeg

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň halkymyzyň eşretli ýaşaýşyny kemala getirmekde siňdirýän yhlasyndan ugur alyp, halkymyz her bir baýramy ruhybelentligi bilen ýokary derejede toýlaýarl.

Täze ýyl baýramyny hem türkmen halky özboluşly ruhybelentlikde garşylamagy däbe öwürdi. Çagalar bilen bir hatarda halkymyzyň uly ýaşly raýatlary hem bu baýramda Aýaz babadan üýtgeşik sowgada garaşýarlar.

Mähriban Arkadagymyzyň ýaňy ýakynda geçiren widoşekilli iş maslahatynda beýleki meseleler bilen bir hatarda Täze ýyl mynasybetli öz ýurdumyzda öndürilýä önümler elli göterime çenli arzanladylmagyna ygtyýar bermegi halkymyzda uly buýsanjy döretdi.

Täze ýylyň agşamynda Aýaz babanyň sowgadynda saglyk serpaýy, ömürlere ömür goşýan Saglyk, adamlaryň göwün guşyny göge göterýän bagt, Arkadagymyzyň sahabaty siňen yrsgal-bereket bolmagyny arzuw edýärin.

Täze ýyl baýramy bilen mähriban Arkadagymyzy hem-de ähli halkymyzy tüýs ýürekden guylaýaryn. Sahabatly gollaryny halkymyzyň eşretli ýaşaýşynyň kemela gelmegine gönükdirýän Mähriban Arkadagymyzyň jany sag ömri uzak tutumly işler rowaç alsyn.

Tirkeş Şükürow,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

Başga makalalar
161ad02f73f301.jpeg
Pul dolanyşygynyň ýurduň ykdysady ösüşine täsiri

Häzirki döwürde Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgerişler bank hyzmatlarynyň bazarynyň ýokary depginde ösmegini talap edýär. Bu bolsa öňdebaryjy daşary ýurt tejribesini öwrenip, Türkmenistanyň banklarynda innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagyna, dünýä kompýuter torunyň ornaşdyrylmagyna bolan zerurlygy ýüze çykarýar hem-de şol esasda täze görnüşli bank hyzmatlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.


161af8576509bc.jpeg
Ygtybarly binýat

Hormatly Prezidentimiz maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasatyny alyp barýar.


161af1d84bf6f7.jpeg
Ilkinji sirk binasy

Taryhda bize mälim bolan ilkinji sirk binasy b.e.öňki VI asyrda gadymy Rimde gurlan «Sirkus Maksimus» binasydyr. Bu sirk binasy beýik diwarly, stadiona meňzeş U şekilli gippodrom bolupdyr. Bu ýerde araba tirkegli atlaryň ýaryşy geçirilipdir.


161af8ca87d6c5.jpeg
Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminde giň mümkinçilikler açyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag düzümi täzelenip, içerki gatnawlaryň we üstaşyr ulag geçirijilik kuwwatynyň artmagyna giň mümkinçilikler açyldy.


161ac650be6676.jpeg
Türkmen keçesi

Keçe türkmeniň amaly-haşam sungat daragtynyň beýleki şahalary ýaly, gadymy hem müdimi sungatdyr. Türkmen keçesi halkymyzyň baý milli mirasy, gözüniň guwanjy we baýlygydyr.