Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy türki dünýäde giňden baýram ediler

14:11 04.01.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/2630/original-161d40f4ce1056.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdad Amreýew bilen bolan duşuşygynda ulag we logistika, energetika, ekologiýa, täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de beýleki ugurlar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Jenap Bagdad Amreýewiň belleýşi ýaly, 12-nji noýabrda Türki Döwletleriň Guramasynyň Stambulda geçirilen sammitinde türkmen Lideriniň öňe süren medeni hyzmatdaşlyk boýunça başlangyçlary guramanyň Sekretariatynda göz öňünde tutulýar we olary durmuşa geçirmek boýunça türkmen tarapy bilen bilelikde tagalla ediler. Şunuň bilen baglylykda, geljek üç ýylyň dowamynda tutuş türki dünýäde beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk baýramyny geçirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Häzirki döwürde guramanyň Sekretariaty tarapyndan degişli maksatnamanyň üstünde işlenilýär. Onda köp sanly çäreler, hususan-da, halkara ähmiýetli maslahatlar, dürli neşirleriň çap edilmegi, ylmy barlaglar göz öňünde tutulýar. Şeýle hem türki dünýäniň ýurtlarynyň paýtagtlarynda Magtymgulynyň ýadygärligini oturtmak, uly şäherleriň köçelerine beýik şahyryň adyny dakmak meýilleşdirilýär.

Merdan ORAZSÄHEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
161ad02f73f301.jpeg
Pul dolanyşygynyň ýurduň ykdysady ösüşine täsiri

Häzirki döwürde Türkmenistanda amala aşyrylýan ykdysady özgerişler bank hyzmatlarynyň bazarynyň ýokary depginde ösmegini talap edýär. Bu bolsa öňdebaryjy daşary ýurt tejribesini öwrenip, Türkmenistanyň banklarynda innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagyna, dünýä kompýuter torunyň ornaşdyrylmagyna bolan zerurlygy ýüze çykarýar hem-de şol esasda täze görnüşli bank hyzmatlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.


161af8576509bc.jpeg
Ygtybarly binýat

Hormatly Prezidentimiz maksada okgunly, özygtyýarly, bitarap, şol bir wagtyň özünde işjeň hem-de netijeli daşary syýasatyny alyp barýar.


161af1d84bf6f7.jpeg
Ilkinji sirk binasy

Taryhda bize mälim bolan ilkinji sirk binasy b.e.öňki VI asyrda gadymy Rimde gurlan «Sirkus Maksimus» binasydyr. Bu sirk binasy beýik diwarly, stadiona meňzeş U şekilli gippodrom bolupdyr. Bu ýerde araba tirkegli atlaryň ýaryşy geçirilipdir.


161af8ca87d6c5.jpeg
Ýurdumyzyň ýol-ulag düzüminde giň mümkinçilikler açyldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýol-ulag düzümi täzelenip, içerki gatnawlaryň we üstaşyr ulag geçirijilik kuwwatynyň artmagyna giň mümkinçilikler açyldy.


161ac650be6676.jpeg
Türkmen keçesi

Keçe türkmeniň amaly-haşam sungat daragtynyň beýleki şahalary ýaly, gadymy hem müdimi sungatdyr. Türkmen keçesi halkymyzyň baý milli mirasy, gözüniň guwanjy we baýlygydyr.