Aragatnaşygyň möhüm serişdesi

09:42 10.03.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3054/original-1622981c6cf5bf.jpeg

Dil bilmek ähli döwürlerde: adaty durmuşda hem, özara gatnaşyklarda hem möhüm serişde bolup hyzmat edipdir. Häzirki zaman ösen tehnologiýalary, ykdysadyýetiň, senagatyň göze ilmez çaltlyk bilen täze-täze sepgitleri eýeleýän zamanynda aragatnaşygyň möhüm serişdesi bolan diliň we dil biliminiň öňünde täze-täze möhüm wezipeler açylýar.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen, ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň dünýä dillerinden suwara bolmaklary ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Paýtagtymyzda okuw sapaklary iňlis dilinde guralýan Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň açylmagy bu ugurda öňe ädilen ynamly ädimleriň biridir. Şeýle-de, orta mekdeplerde we mekdebe çenli çagalar edaralarynda hem daşary ýurt dillerini öwretmegiň ýörite ders hökmünde okuw meýilnamasyna girizilmegi örän buýsandyryjy ýagdaýdyr.

Mälim bolşy ýaly, dili, şol sanda daşary ýurt dillerini öwretmegiň birnäçe ugry bardyr. Olaryň biri ýaşlara dili gönüden-göni hünäri, ýagny daşary ýurt dili mugallymy, terjimeçi, dili ylmy taýdan öwreniji hökmünde öwretmek, beýleki bir ugry bolsa daşary ýurt dilini talyp ýaşlara öz öwrenýän esasy hünärleri bilen ugurdaş hünär hökmünde öwredilmegidir.

Häzirki zaman ösen dünýäsi, ösen adamzat jemgyýeti dili diňe bir gündelik gepleşigiň, çeper edebiýatyň, publisistikanyň serişdesi bolmakdan ösen tehnologiýalaryň, ösen ykdysadyýetiň we senagatyň serişdesine öwürdi. Ol ýa-da beýleki takyk, tebigy ýa-da ynsanperwer ugurlar boýunça ýokary hünär bilimini ele almak, şol sanda daşary ýurt dilinde ele almak milli hünärmenlerimize öz alan hünärleri babatda dünýä tejribesine has içgin aralaşmaga, hyzmatdaş ýurtlaryň hünärmenleri bilen erkin pikir alyşmaga, bu ugurda milli tejribäniň gazananlaryny dünýä jemgyýetçiligjne has giňden ýaýmaga mümkinçilik berer.

Häzirki ajaýyp Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, mähriban Arkadagymyzyň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz syýasy, ykdysadydy, medeni babatda we beýleki ähli ugurlarda dünýä nusgalyk ösüşleri başdan geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň ilkinji günlerinde ýurdumyzyň welaýatlary boýunça amala aşyran iş saparlarynyň barşynda döwlet Baştutanymyza tebigy baýlyklarymyz bolan nebitiň we gazyň täze ýataklarynyň ýüze çykarylandygy barada hoş habarlar buşlandy. Şonuň ýaly-da, türkmeniň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutar çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Umumadamzat maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi barada hoş habar gelip gowuşdy.

Şular ýaly dünýäniň ajaýyp ykdysady we medeni geljegi bilen bagly möhüm ýurt habarlarynyň dünýä dillerinde umumadamzat jemgyýetçiligine ýetirilip durulmagy dünýäniň Garaşsyz ýurdumyzyň parahat, asuda durmuşda ýaşaýan agzybir, jebis halky, döwletimiziň hoşniýätli goňşuçylyk gatnaşyklary barada has-da giňden habarly bolmagyna we özara bähbitli hyzmatdaşlyklaryň mundan beýläk-de ýokary depginlerde ösmegine mümkinçilik berer.

Ýakup ORAZGULYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?