Dünýäde iň gaty agaçlar

22:33 29.03.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3178/original-1624342e3347d9.jpeg

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?

Häzirki döwürde agaçlaryň gatylyk derejesi dürli usullar bilen ölçelýär. Ýöne agaçlaryň ählisi üçin umumy bolan ölçeg dykyzlyk ölçegidir. Agaçlaryň gatylyk derejesine görä olaryň haýsyny nirede ulanmak boljakdygy kesgitlenilýär.

Ak akasiýa dünýäde ösýän agaçlaryň arasynda iň bir gatylaryň sanawyna girýär. 01 Demirgazyk Amerikadan Ýewropa gelip düşen ösümlik görnüşi hasap edilýär. Ady ylmy dilde «ýatoba» diýlip tanalýan brazil ükjesi hem gatylykda ak akasiýanyň «ökjesini sydyrdyp» barýan agaç hasap edilýär. Bu üljäniň adaty üljeler bilen hiç hili umumylygy ýokdur. Şeýle-de, Günorta Amerikada ösýän sukupira agajy iň gaty agaçlaryň sanawyny artdyrýar. 01 diňe bir gaty agaç däl-de, eýsem owadan bezeg bagy hem bolup bilýär.

Bu sanawy şulardan soň Afrika amaranty, Kanada klýony, Awstraliýa ewkalipti we şondan soň dub, ýasen, buk agaçlary bilen uzaltmak mümkindir. Gaty agaçlar gaýtadan işlenilip, pol, parket, mebel ýaly gurluşyk önümlerini öndürmek üçin peýdalanylýar.

Nurýagdy HAÝYTMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.