Dünýäde iň gaty agaçlar

22:33 29.03.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3178/original-1624342e3347d9.jpeg

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?

Häzirki döwürde agaçlaryň gatylyk derejesi dürli usullar bilen ölçelýär. Ýöne agaçlaryň ählisi üçin umumy bolan ölçeg dykyzlyk ölçegidir. Agaçlaryň gatylyk derejesine görä olaryň haýsyny nirede ulanmak boljakdygy kesgitlenilýär.

Ak akasiýa dünýäde ösýän agaçlaryň arasynda iň bir gatylaryň sanawyna girýär. 01 Demirgazyk Amerikadan Ýewropa gelip düşen ösümlik görnüşi hasap edilýär. Ady ylmy dilde «ýatoba» diýlip tanalýan brazil ükjesi hem gatylykda ak akasiýanyň «ökjesini sydyrdyp» barýan agaç hasap edilýär. Bu üljäniň adaty üljeler bilen hiç hili umumylygy ýokdur. Şeýle-de, Günorta Amerikada ösýän sukupira agajy iň gaty agaçlaryň sanawyny artdyrýar. 01 diňe bir gaty agaç däl-de, eýsem owadan bezeg bagy hem bolup bilýär.

Bu sanawy şulardan soň Afrika amaranty, Kanada klýony, Awstraliýa ewkalipti we şondan soň dub, ýasen, buk agaçlary bilen uzaltmak mümkindir. Gaty agaçlar gaýtadan işlenilip, pol, parket, mebel ýaly gurluşyk önümlerini öndürmek üçin peýdalanylýar.

Nurýagdy HAÝYTMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik - gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.