Dünýäde ilkinji ýüzýän şäher gurlar

18:16 08.04.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3245/original-1625035abea96a.jpeg

Ol Günorta Koreýanyň kenar ýakasynyň düýbüne demir tanaplaryň kömegi bilen berkidiljek köp sanly nowalardan ybarat bolar.

«Oceanix City» ýüzýän şäher 2025-nji ýyla çenli taslamanyň ýolbaşçylary «Oceanix»-iň bezegçileriniň, Pusan şäheriniň wekilleriniň we BMG-niň Ilatly punktlar boýunça agentliginiň (BMG-Habitat) arasyndaky ylalaşyk boýunça gurlar. Bu hakda «Daily Mail» habar berýär. Taslama 200 million amerikan dollary möçberinde bahalandyrylýar.

Şäher jaýlaryň üçeginde ýerleşen Gün panelleri arkaly elektrik energiýasy bilen üpjün ediler, şeýle hem öz çäginde iýmit we agyz suwuny öndürer. Bu ýerde ýaşaýjylary bir adadan beýleki ada geçirmek üçin futuristik gaýyklar hereket eder. Suw basma, sunami, tupan turma ýaly tebigy betbagtçylyklar bu şähere zyýan ýetirip bilmez, çünki ýüzüji nowalar deňziň düýbüne berk berkidiler.

Gök önümler fermalarda we ýyladyşhanalarda aeropon we akwapon ulgamlaryň kömegi bilen ýetişdiriler. Aeropon ulgamy — bu howa gurşawynda toprak ulanman ösümlik ýetişdirmek. Akwapon ulgamy — bu oba hojalygyny alyp barmagyň ýokary tehnologik usuly bolup, üç hökmany şerte daýanýar: suw haýwanlary, ösümlikler we bakteriýalar.

Şäher gurluşygynda, esasan, çalt ösýän bambuk ýaly ýerli materiallara üns berler.

Taýýarlan Oguldürli TAGANOWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?