Arkadagly zamanama guwanyp

22:43 11.04.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3266/original-1625468a6dcdd5.jpeg

Ýurdumyzda kada öwrülen asylly däp boýunça üstümizdäki ýylyň şygarynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi her bir ildeşimiziň göwnüni joşduryp, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy. Islendik kärde zähmet çekýän raýatlarymyz bu ajaýyp şygarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň geljekki ösüşleri üçin özüniň goşmaly mynasyp goşandyny görýär.

Ajaýyp şygaryň çuňňur many-mazmuny barada oýlananyňda, halkymyzyň, döwletimiziň mähriban Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda ýeten ösüş derejesi, ýurdumyzda höküm sürýän asuda, parahat, bagtyýar durmuşymyz, dünýä döwletleri we halklary bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarymyz aňyňda janlanýar. Geçen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda hem ýurdumyzyň ykdysadyýetinde, medeni-syýasy durmuşynda uly üstünlikler gazanyldy. Paýtagtymyzda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň 15-nji sammiti, şonuň ýaly-da, gurama agza döwletleriň daşary işler ministrleriniň maslahaty we işewürlik forumy geçirildi. Onda sebitiň ýurtlarynyň ykdysady bähbitleri we medeni ösüşleri babatda möhüm meselelere garaldy we anyk çözgütler kabul edildi.

Türkmenistan döwletimiz özüniň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan tertipde dünýäde hiç bir harby maksatly birleşiklere we bileleşiklere goşulmaýar. Şeýle hem döwletleriň, ýurtlaryň arasynda ýüze çykýan meseleleriň her birini gepleşikleri geçirmek ýoly bilen çözmek babatda başlangyçlary öňe sürýär. Ýurdumyz islendik döwletler we halkara guramalar bilen özara bähbitli ykdysady, medeni we ynsanperwer ulgamlardaky hyzmatdaşlyklar üçin açykdyr.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz tarapyndan ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Ylym, bilim, medeniýet babatda gatnaşyklar dünýä nusgalyk derejelere çykýar. Dünýäniň ösen ýurtlary bilen ýokary we ýörite orta hünär bilimleri babatda talyplary özara alyşmak, ýaşlarymyzyň dünýäniň abraýly okuw mekdeplerinde okap, zamanabap bilimleri ele almaklary iň bir buýsandyryjy ýagdaýlardyr.

Yslam TYLLANUROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
161f8cffa7add9.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.


162038cd7e1165.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


161f8d31c3a09b.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


161f7d9997b84f.jpeg
Syrly gaz alawyň öz taryhy bar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýyldaky ilkinji mejlisinde çykyş edip, 50 ýyldan gowrak wagt bäri Derweze sebitinde köp möçberde tebigy gazyň ýanyp durandygyny, bu ýagdaýyň ekologiýa, şeýle hem şol töwerekde ýaşaýan adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýändigini belledi.