Milli bank ulgamy kämilleşýär

23:00 02.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3420/original-162701c2d2d60b.jpeg

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň hem-de «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi ýurdumyzyň yzygiderli ykdysady ösüşiniň beýanydyr. Ol hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolan milli bank ulgamyny ösdürmegiň binýatlaýyn esasydyr.

Mälim bolşy ýaly, ykdysady syýasatda maliýe-bank ulgamynyň edaralarynyň eýeleýän möhüm orny halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynyň arasynda pul görnüşindäki serişdeleriň netijeli paýlanylmagy bilen bagly möhüm wezipeleri amal etmek bilen baglydyr. Şeýle-de, bu möhüm wezipelere ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyply we täzeçil bolmagyna ýardam bermek wezipesi degişlidir. «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky we «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky hyzmatlaryň möçberi boýunça ýurdumyzyň esasy banklary bolup durýarlar. Onda kiçi ýaşly nesillerden başlap, ýaşuly nesillere çenli niýetlenen goýumlaryň we lartlaryň dürli görnüşleri hereket edýär.

Häzirki wagtda banklaryň we olaryň şahamçalarynyň täze binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi bilen birlikde olarda müşderilere hyzmat etmegiň hem sanly dolandyryş ulgamyna esaslanýan täze görnüşleri hödürlenilýär. «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň döwletMaksatnamasyna» laýyklykda işini yzygiderli kämilleşdirýän bu banklarda müşderileriň bir wagtda birnäçe ýüzüsine hyzmat etmäge mümkinçilikler döredilendir. Şeýle-de, sanly ulgam, bank kartlary we ykjam telefon goşundylary müşderileriň iş wagtlaryny sarp edip, banklara barmak we nobata durmak bilen bagly aladalaryny aradan aýryp, iş wagtynyň tygşytlanmagyna we hyzmatlaryň çalt, ýokary bhilli we ygtybarly ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berýär.

Ady agzalan banklaryň möhüm orun eýeleýän ugurlarynyň birid-de ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegini karzlaşdyrmakdyr. Bu ugurda hem karz serişdeleriniň dürli görnüşleri müşderilere hödürlenýär.

Ýurdumyzyň banklary milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň möhüm ulgamydyr. Biz ýurdumyzy ykdysady ösüşleriň ýoly bilen öňe alyp barýan mähriban Arkadagymyza uzak ömür, jan saglyk arzuw edýäris.

Şaripbaý MAMEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?