Milli bank ulgamy kämilleşýär

23:00 02.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3420/original-162701c2d2d60b.jpeg

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň hem-de «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi ýurdumyzyň yzygiderli ykdysady ösüşiniň beýanydyr. Ol hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolan milli bank ulgamyny ösdürmegiň binýatlaýyn esasydyr.

Mälim bolşy ýaly, ykdysady syýasatda maliýe-bank ulgamynyň edaralarynyň eýeleýän möhüm orny halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynyň arasynda pul görnüşindäki serişdeleriň netijeli paýlanylmagy bilen bagly möhüm wezipeleri amal etmek bilen baglydyr. Şeýle-de, bu möhüm wezipelere ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyply we täzeçil bolmagyna ýardam bermek wezipesi degişlidir. «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky we «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky hyzmatlaryň möçberi boýunça ýurdumyzyň esasy banklary bolup durýarlar. Onda kiçi ýaşly nesillerden başlap, ýaşuly nesillere çenli niýetlenen goýumlaryň we lartlaryň dürli görnüşleri hereket edýär.

Häzirki wagtda banklaryň we olaryň şahamçalarynyň täze binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi bilen birlikde olarda müşderilere hyzmat etmegiň hem sanly dolandyryş ulgamyna esaslanýan täze görnüşleri hödürlenilýär. «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň döwletMaksatnamasyna» laýyklykda işini yzygiderli kämilleşdirýän bu banklarda müşderileriň bir wagtda birnäçe ýüzüsine hyzmat etmäge mümkinçilikler döredilendir. Şeýle-de, sanly ulgam, bank kartlary we ykjam telefon goşundylary müşderileriň iş wagtlaryny sarp edip, banklara barmak we nobata durmak bilen bagly aladalaryny aradan aýryp, iş wagtynyň tygşytlanmagyna we hyzmatlaryň çalt, ýokary bhilli we ygtybarly ýerine ýetirilmegine mümkinçilik berýär.

Ady agzalan banklaryň möhüm orun eýeleýän ugurlarynyň birid-de ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegini karzlaşdyrmakdyr. Bu ugurda hem karz serişdeleriniň dürli görnüşleri müşderilere hödürlenýär.

Ýurdumyzyň banklary milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň möhüm ulgamydyr. Biz ýurdumyzy ykdysady ösüşleriň ýoly bilen öňe alyp barýan mähriban Arkadagymyza uzak ömür, jan saglyk arzuw edýäris.

Şaripbaý MAMEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.