Iň beýik telediňler

00:05 03.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3421/original-162702b701a65a.jpeg

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.

Dünýäde şeýle beýik telediňleriň sanawynda Ýaponiýanyň «Tokionyň behişdi bagy» atly telediňi öňdäki orunlary eýeleýär. 2012-nji ýylda bina edilen bu telediňiň beýikligi 634 metre ýetýär.

600 metr beýikligi bolan Hytaýyň Guançžou telediňi 2010-njy ýylda bina edildi. Onda dynç alyş meýdançalary, restoranlar we beýleki hyzmatlar ýola goýlandyr. Bu telediň syýahatçylaryň bir ýylda 10 müňden gowragyny çekmäge niýetlenendir.

Kanadadaky Si-En-Tauer telediňi hem özüniň 553,33 metr beýikligi bilen öňdäki orunlary eýeleýär. Ol Ganbatar ýarymşarda iň beýik diň hökmünde hem bellidir. Bu ýerde güýmenmek, gözellikden lezzet almak üçin dürli şertler döredilendir.

Dünýäde iň beýik telediňleriň ilkinji bäşligine, onlugyna girjek beýik telediňleri gurmak diňe bir telewizion alyp görkezmeleri kämilleşdirmegiň täri bolman, eýsem ýurduň ykdysady we medeni ösüşleriniň hem görkezijsi bolup durýar.

Guwanç ATAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk Institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.