Iň beýik telediňler

00:05 03.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3421/original-162702b701a65a.jpeg

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.

Dünýäde şeýle beýik telediňleriň sanawynda Ýaponiýanyň «Tokionyň behişdi bagy» atly telediňi öňdäki orunlary eýeleýär. 2012-nji ýylda bina edilen bu telediňiň beýikligi 634 metre ýetýär.

600 metr beýikligi bolan Hytaýyň Guançžou telediňi 2010-njy ýylda bina edildi. Onda dynç alyş meýdançalary, restoranlar we beýleki hyzmatlar ýola goýlandyr. Bu telediň syýahatçylaryň bir ýylda 10 müňden gowragyny çekmäge niýetlenendir.

Kanadadaky Si-En-Tauer telediňi hem özüniň 553,33 metr beýikligi bilen öňdäki orunlary eýeleýär. Ol Ganbatar ýarymşarda iň beýik diň hökmünde hem bellidir. Bu ýerde güýmenmek, gözellikden lezzet almak üçin dürli şertler döredilendir.

Dünýäde iň beýik telediňleriň ilkinji bäşligine, onlugyna girjek beýik telediňleri gurmak diňe bir telewizion alyp görkezmeleri kämilleşdirmegiň täri bolman, eýsem ýurduň ykdysady we medeni ösüşleriniň hem görkezijsi bolup durýar.

Guwanç ATAÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk Institutynyň talyby.

Başga makalalar
1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?