Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

00:26 03.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3422/original-162703070288e5.png

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.

“Qualcomm” kompaniýasynyň “Snapdragon 865” mikroprosessoryny ulanýan K30S-iň RAM göwrümi 8 gigabaýta deňdir. Bu telefonyň iki görnüşi bolup, olaryň ilkinjisiniň içki ýady 128 gigabaýta, ikinjisiniňki 256 gigabaýta deňdir.

“Redmi K30S”-niň batareýasynyň kuwwatlygy 5 000 mAh bolmak bilen, 33 woltlyk çalt zarýad alýan tehnologiýa bilen üpjün edilipdir. Telefonyň barmak yzyny okaýan sensory gapdalyndaky panele ýerleşdirilipdir.

5G aragatnaşyk ulgamy hem bar bolan “Redmi K30S” 11-nji noýabrda satuwa çykarylar. Telefonyň 128 gigabaýtlyk görnüşi 387 dollardan, 256 gigabaýtlyk görnüşi 420 dollardan satylar.

2013-nji ýylyň iýul aýynda esaslandyrylan “Redmi” brendi ilkinji smartfonyny, ýagny “Redmi 1”-i 2013-nji ýylda çykardy.

Hojamuhammet IBRAGIMOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.