Makalalar

Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

00:26 03.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3422/original-162703070288e5.png

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.

“Qualcomm” kompaniýasynyň “Snapdragon 865” mikroprosessoryny ulanýan K30S-iň RAM göwrümi 8 gigabaýta deňdir. Bu telefonyň iki görnüşi bolup, olaryň ilkinjisiniň içki ýady 128 gigabaýta, ikinjisiniňki 256 gigabaýta deňdir.

“Redmi K30S”-niň batareýasynyň kuwwatlygy 5 000 mAh bolmak bilen, 33 woltlyk çalt zarýad alýan tehnologiýa bilen üpjün edilipdir. Telefonyň barmak yzyny okaýan sensory gapdalyndaky panele ýerleşdirilipdir.

5G aragatnaşyk ulgamy hem bar bolan “Redmi K30S” 11-nji noýabrda satuwa çykarylar. Telefonyň 128 gigabaýtlyk görnüşi 387 dollardan, 256 gigabaýtlyk görnüşi 420 dollardan satylar.

2013-nji ýylyň iýul aýynda esaslandyrylan “Redmi” brendi ilkinji smartfonyny, ýagny “Redmi 1”-i 2013-nji ýylda çykardy.

Hojamuhammet IBRAGIMOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
166869e1423b02.jpeg
Türkmenistan oňyn başlangyçlaryny adamzadyň bähbidine işjeň ilerledýär

Eziz Watanymyz hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda häzirki döwrüň global meselelerini çözmekde öňdäki hatara çykmak bilen, giň gerimli başlangyçlaryny işjeň ilerledýär.


1667939b220dcd.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Merkezi Aziýada iň uly birönümli gatlakly Şatlyk (Gündogar we Günbatar) gazkondensat käni 1973-nji ýylda ulanyşa goýberildi.


16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.

16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.