Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

16:22 04.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3433/original-1627261e4dd7f7.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär. Bu kada laýyklykda raýatlarymyzyň ýaşaýyş eşretlerinden peýdalanmak mümkinçiliklerini aýratyn bellemäge mynasypdyr.

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täze Aşgabat-siti ýaşaýyş toplumy bina ediljek. Gurbansoltan eje şaýolunyň ugrunda bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binasy gurular. Bu taslama işlerine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplary öz goşantlaryny goşýandyklary buýsançly ýagdaýdyr.

Institutymyzyň talyplary tarapyndan şular ýaly jogapkärli taslama işleri ýerine ýetirmekleri, talyp ýaşlaryň tejribe işleri bilen yzygiderli meşgullanmaklary babatda döredilýän oňaýly şertleriň netijesidir diýip aýtmak bolar.

Talyp ýaşlaryň institutda döredilen gurnaklara işjeň gatnaşmaklary, talyplaryň ýylyň-ýylyna ylmy-taslama bäsleşiklerinde öz güýçlerini synap görmekleri, ýurdumyzyň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň üstüne baryp, ýerinde tejribelerini kämilleşdirmekleri olaryň döwlet ähmiýetli gurluşyk-taslama işlerinde öz ýüzlerini görkezip bilmeklerine oňyn şertleri döretdi.

Baýram ADINOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk nstitutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.