Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

16:22 04.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3433/original-1627261e4dd7f7.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär. Bu kada laýyklykda raýatlarymyzyň ýaşaýyş eşretlerinden peýdalanmak mümkinçiliklerini aýratyn bellemäge mynasypdyr.

Paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde täze Aşgabat-siti ýaşaýyş toplumy bina ediljek. Gurbansoltan eje şaýolunyň ugrunda bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binasy gurular. Bu taslama işlerine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyplary öz goşantlaryny goşýandyklary buýsançly ýagdaýdyr.

Institutymyzyň talyplary tarapyndan şular ýaly jogapkärli taslama işleri ýerine ýetirmekleri, talyp ýaşlaryň tejribe işleri bilen yzygiderli meşgullanmaklary babatda döredilýän oňaýly şertleriň netijesidir diýip aýtmak bolar.

Talyp ýaşlaryň institutda döredilen gurnaklara işjeň gatnaşmaklary, talyplaryň ýylyň-ýylyna ylmy-taslama bäsleşiklerinde öz güýçlerini synap görmekleri, ýurdumyzyň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň üstüne baryp, ýerinde tejribelerini kämilleşdirmekleri olaryň döwlet ähmiýetli gurluşyk-taslama işlerinde öz ýüzlerini görkezip bilmeklerine oňyn şertleri döretdi.

Baýram ADINOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk nstitutynyň talyby.

Başga makalalar
16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.


16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.

166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.