Perzentlerim siz

23:01 04.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3437/original-16272bf85279bf.jpeg

Perzentlerim siz

Gül ömrümiň nurdan doly çyragy,

Sizden görke gelýär ýaşaýşyň çogy,

Siz meniň ömrümiň gül açýan bagy,

Şol bagyň miwesi perzentlerim siz,

Yhlasym siňdiren perzentlerim siz!

***

Heriňizde görýän ajap bir many,

Ömrümiň şuglasy ýalkymly aýy,

Bagtyýar ýaşaýşyň boluň dowamy,

Ojagmyň manysy perzentlerim siz,

Geljegmiň dowamy perzentlerim siz!

***

Sarpalap beýgeldiň manyly döwri,

Güllediň, özgerdiň berilen ömri,

Buýsansyn ataň hem enäniň kalby,

Bagtymyň manysy perzentlerim siz,

Ykbalymdan paýym perzentlerim siz!

***

Halallygy ýol ediniň bu ömre,

Nusga bolup siňiň manyly döwre,

Sözüm soňlap aýtsam, arzuwym size,

Atadyr enäni buýsandyryň siz,

Mydam ýaşaýşymy nurlandyryň siz!

Goňşulam

Dünýä inip gözüm açyp,

Ýagty dünýä nurum saçyp,

Çagajykkam bagra basyp,

Yhlas siňdiren goňşulam.

***

Aýak bitip ylganymda,

Göwnüm, kalbym çaglanymda,

Kä ýykylyp aglanymda,

Medetkär bolan goňşulam.

***

Agzybirdir tutuş syrgyn,

Bir-birine baglap kalbyn,

Jebislige besläp döwrün,

Asuda ýaşan goňşulam.

***

Biri aga, biri ini,

Hormatlaýar bir-birini,

Parahatlyk ýörelgäni,

Nusga edinen goňşulam.

***

Sagym sorap, solym gorap,

Bitew bir maşgala meňzäp,

Kökün urup, syrgyn gurap,

Jebis ýaşaýan goňşulam.

***

Ýasym tutup, toýum toýlap,

Şatlygyny dünýä paýlap,

Okarada tagam aýlap,

Tagam dadyşan goňşulam.

***

Siziň üçin düzdüm goşgym,

Size açyk köňül köşgüm,

Altmyşda-da ýürek yşgym,

Sowamaz size, goňşular.

Myratmuhammet MYRADOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy.

Başga makalalar
162433eeaadab2.jpeg
Iň güýçli jandarlar

Tebigatda iň güýçli jandarlar haýsylarka? Eger-de olary özboluşly sport çäresinde, meselem, agramlyklary götermekde özara bäsleşdirip bolsady, onda biz, megerem, dünýäde iň gyzykly sport-şowhunynyň şaýady bolardyk.


1624371ce4fbd9.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1624342e3347d9.jpeg
Dünýäde iň gaty agaçlar

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?


1624d92151ac41.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.