Perzentlerim siz

23:01 04.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3437/original-16272bf85279bf.jpeg

Perzentlerim siz

Gül ömrümiň nurdan doly çyragy,

Sizden görke gelýär ýaşaýşyň çogy,

Siz meniň ömrümiň gül açýan bagy,

Şol bagyň miwesi perzentlerim siz,

Yhlasym siňdiren perzentlerim siz!

***

Heriňizde görýän ajap bir many,

Ömrümiň şuglasy ýalkymly aýy,

Bagtyýar ýaşaýşyň boluň dowamy,

Ojagmyň manysy perzentlerim siz,

Geljegmiň dowamy perzentlerim siz!

***

Sarpalap beýgeldiň manyly döwri,

Güllediň, özgerdiň berilen ömri,

Buýsansyn ataň hem enäniň kalby,

Bagtymyň manysy perzentlerim siz,

Ykbalymdan paýym perzentlerim siz!

***

Halallygy ýol ediniň bu ömre,

Nusga bolup siňiň manyly döwre,

Sözüm soňlap aýtsam, arzuwym size,

Atadyr enäni buýsandyryň siz,

Mydam ýaşaýşymy nurlandyryň siz!

Goňşulam

Dünýä inip gözüm açyp,

Ýagty dünýä nurum saçyp,

Çagajykkam bagra basyp,

Yhlas siňdiren goňşulam.

***

Aýak bitip ylganymda,

Göwnüm, kalbym çaglanymda,

Kä ýykylyp aglanymda,

Medetkär bolan goňşulam.

***

Agzybirdir tutuş syrgyn,

Bir-birine baglap kalbyn,

Jebislige besläp döwrün,

Asuda ýaşan goňşulam.

***

Biri aga, biri ini,

Hormatlaýar bir-birini,

Parahatlyk ýörelgäni,

Nusga edinen goňşulam.

***

Sagym sorap, solym gorap,

Bitew bir maşgala meňzäp,

Kökün urup, syrgyn gurap,

Jebis ýaşaýan goňşulam.

***

Ýasym tutup, toýum toýlap,

Şatlygyny dünýä paýlap,

Okarada tagam aýlap,

Tagam dadyşan goňşulam.

***

Siziň üçin düzdüm goşgym,

Size açyk köňül köşgüm,

Altmyşda-da ýürek yşgym,

Sowamaz size, goňşular.

Myratmuhammet MYRADOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy.

Başga makalalar
162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


16273a84e59226.jpeg
Tutularyň oýlanyp tapylyşy

Gapylara, penjirelere, aýna diwarlara tutulary tutmak gadymdan bäri meşhur bolupdyr. Olar örtük hyzmatyny ýerine ýetirýärler.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


16275595239b79.jpeg
Bezeg otlarynyň ýüze çykyş taryhyndan

Ýol-ýodalaryň, gelşikli salnan jaýlardyr haýatlaryň gyralaryny jähekläp oturan bezeg otlary töwerege gözellik çaýyp, dem alýan howamyzy täzeleýär. Eýsem şunuň ýaly bezeg otlary ilkinji gezek haçan oýlanyp tapyldyka?