Gadamy batly gazçylar

10:17 13.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3501/original-1627de9f7b9bb7.jpeg

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň agzybir işçi-hünärmenleriniň şu günler ilaty we edara-kärhanalary gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirýän nusgalyk işleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr.

Edaranyň gazçylary häzirki döwürde etrabyň sarp edijilerini tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek bilen bir hatarda, meýilnama esasynda öň bar bolan gaz geçirijileriň kuwwatyny artdyrmak we zerur ýerlerini abatlamak ugrunda hem möhüm işleri durmuşa geçirýärler. Bu işlerde aýratyn hem edaranyň daşary gaz geçirijilerine we gaz sazlaýjy enjamlaryna gözegçilik gullugynyň işçi-hünärmenleriniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça ülşüniň etrapdaky şahamçasynyň agzalary bilen bilelikde ýerine ýetirýän işleri maksada okgunlylygy bilen häsiýetlidir. Bu ugurda şu ýylyň deslapky dört aýynyň dowamynda etrabyň dolandyryş merkezi bolan Gurbansoltan eje şäheriniň Diýar köçesiniň ugrunda ýerleşýän hem-de Ak altyn geňeşliginiň Täze ýol, Gamyşly obalaryndaky göwrüminiň ululygy 219 millimetre barabar bolan gaz geçirijileri düýpli abatlap, geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmak ugrunda durmuşa geçirilen işler geljekde ýerli ýaşaýjylaryň gymmatly «mawy ýangyja» bolan isleglerini doly kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer. Bu babatda gaz hojalyk edarasynyň baş inženeri Allamyrat Ysmaýylow bilen başlanan söhbetdeşligimiziň dowamy häzirki wagtda edaranyň gazçylarynyň alyp barýan wajyp işleri baradaky gürrüňlere ulaşyp gitdi.

— Edaramyzyň gazçylarynyň hyzmatyndan etrabymyzyň 24 müň 670-e golaý hojalygynyň peýdalanýandygyny turuwbaşdan belläp geçesim gelýär. Şeýle hem edaramyzyň işçi-hünärmenleri tarapyndan bar bolan dürli ululykdaky gaz geçirijileriň 1220 kilometre golaý ýerine, gaz sazlaýjy we paýlaýjy enjamlaryň bolsa 520 sanysyna ýokary derejede hyzmat edilýär. Şol gaz ulgamlarynyň we enjamlaryň gije-gündiziň dowamynda saz işlemeginde edaramyzyň daşary gaz geçirijilerine we gaz sazlaýjy enjamlaryna gözegçilik gullugynyň işçi-hünärmenleriniň her biriniň mynasyp paýy bar. Olar bitewi gaz ulgamlarynyň zerur bolan ýerleriniň durkuny täzeläp, düýpli abatlaýyş işlerini alyp barmakda hem ýokary işjeňlik görkezýärler. Aýratyn hem gullugyň ussasy Gurban Baýjanowyň ýolbaşçylygynda iş alyp barýan elektrik bilen kebşirleýjiler Baýry Täjiýew, Çary Nurjyýew, abatlaýjy slesarlar Gadambaý Gutlymyradow, Nurýagdy Baýryýew, «Zil» we «Gaz-53» kysymly awtoulaglaryň sürüjileri Baýram Ataýew, Maksat Öwezow, «T-40» görnüşli kebşirleýji enjamy çekýän traktora erk edýän Saparbaý Amanow dagynyň ýerine ýetirýän işlerinden ýaşaýjylaryň hoşaldygyny aýdasym gelýär — diýip, A.Ysmaýylow hoşallyk bilen gürrüň berýär.

Dädebaý NARTYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.