Dünýänin iň ýagty yşykly şäherleri

23:34 16.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3525/original-1628299424f8ec.jpeg

Dünýaniň şäherleri häzirki zaman ösüşleriniň dürli ugurlary boýunça ýokary görkezijileri bilen tapawutlanýarlar. Gijeki yşyklandyrylyşy babatda görkezijiler olaryň arasynda iň möhümleriniň biridir. Çünki şäheriň yşyklandyryşy baýlygy, ozaly bilen, ýurduň elektrik energiýasy we gurluşyk babatda kuwwatlygyny görkezýär.

Eýeleýän meýdanynyň о diýen uly däldigine garamazdan, dünýäde yşyklandyrylyşy babatda ilkinji orunda durýan şäher Las-Wegas şäheridir. Ol ABŞ-nyň Newade ştatynyň Mohawe sähralygynda ýerleşýär. Garaňky düşmegi bilen, şäheriň 80 inedördül mil meýdanynda neon elektrik torunyň 24 müňisi ýakylýar. Şäheriň eýeleýän 352 inedördül kilometr umumy meýdanyna we 634 müň 773 adamdan ybarat ilatyna baglylykda, bu örän uly görkezijidir. Diňe şondan soň, yşyklandyryş kuwwalygy babatda dünýäniň meýdany babatda iri şäherleri bolan Nýu- Ýork (ABŞ) sanawda ikinji orny, Pariž (Fransiýa) üçünji orny, Tokio (Ýaponiýa) dördünji we Mehiko (Meksika) bäşinji orunlary eýeleýär.

Geçirilen gözegçilikler Ýewropanyň ilatynyň 98 göterime golaýynyň hatda bulutsyz howaly gijelerde hem ýyldyzlary kynçylyk bilen saýgaryp bilýändigini anyklapdyr. Çünki şäher yşyklarynyň güýçli ýagtysy gijeki asmana solgun-mämişi öwüşgin çaýýar eken.

Çarymyrat MUHAMMETWELIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk Institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.