Dünýänin iň ýagty yşykly şäherleri

23:34 16.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3525/original-1628299424f8ec.jpeg

Dünýaniň şäherleri häzirki zaman ösüşleriniň dürli ugurlary boýunça ýokary görkezijileri bilen tapawutlanýarlar. Gijeki yşyklandyrylyşy babatda görkezijiler olaryň arasynda iň möhümleriniň biridir. Çünki şäheriň yşyklandyryşy baýlygy, ozaly bilen, ýurduň elektrik energiýasy we gurluşyk babatda kuwwatlygyny görkezýär.

Eýeleýän meýdanynyň о diýen uly däldigine garamazdan, dünýäde yşyklandyrylyşy babatda ilkinji orunda durýan şäher Las-Wegas şäheridir. Ol ABŞ-nyň Newade ştatynyň Mohawe sähralygynda ýerleşýär. Garaňky düşmegi bilen, şäheriň 80 inedördül mil meýdanynda neon elektrik torunyň 24 müňisi ýakylýar. Şäheriň eýeleýän 352 inedördül kilometr umumy meýdanyna we 634 müň 773 adamdan ybarat ilatyna baglylykda, bu örän uly görkezijidir. Diňe şondan soň, yşyklandyryş kuwwalygy babatda dünýäniň meýdany babatda iri şäherleri bolan Nýu- Ýork (ABŞ) sanawda ikinji orny, Pariž (Fransiýa) üçünji orny, Tokio (Ýaponiýa) dördünji we Mehiko (Meksika) bäşinji orunlary eýeleýär.

Geçirilen gözegçilikler Ýewropanyň ilatynyň 98 göterime golaýynyň hatda bulutsyz howaly gijelerde hem ýyldyzlary kynçylyk bilen saýgaryp bilýändigini anyklapdyr. Çünki şäher yşyklarynyň güýçli ýagtysy gijeki asmana solgun-mämişi öwüşgin çaýýar eken.

Çarymyrat MUHAMMETWELIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk Institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.