Dünýäde belent binalaryň 100-den köpüsini özünde jemleýän şäherler ýüze çykaryldy

12:25 21.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3565/original-162889401224e5.jpeg

Fiziki belentlikler ynsan ruhunyň belentligini beýan etmegiň özboluşly usulydyr. Häzirki döwürde dünýäniň ösen ýurtlaryna, şäherlerine barsaň, başlaryny göge ulaşdyryp duran belent binalarda, desgalarda gözüň uzak wagtlap egleýär. Olaryň çürbaşyna seretjek bolsaň, aýdylyşy ýaly, başyňdaky tahýaň ýere gaçýar.

Hasaplamalar dünýäde beýikligi 150 metrden ýokary bolan şol belent binalaryň 100-den köpüsini özünde jemleýän şäherleriň arasynda iň öňdäkilerini ýüze çykardylar. Olardan iň öňdäki orunda şeýle belent binalaryň 284-sini özünde jemleýän ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheri durýar. Bu sanawy özünde şeýle binalaryň 199-syny jemleýän BAE-niň Dubaý şäheri, belent binalaryň 126-syna eýe bolan ABŞ-nyň Çikago şäheri we şeýle binalaryň 163-sini edinen Hytaýyň Şanhaý şäheri dowam etdirýärler.

Agzalyp geçilenleriň arasynda BAE-niň Dubaý şäherinde häzirki wagtda dünýäniň iň belent binasy bolan, beýikligi 828 metre deň bolan, 163 gat bina Burj-Halifa binasynyň ýerleşýändigini hem ýatlap geçmek bolar. Ýene-de bir aýratynlygy agzap geçmek bolar. Belent binalar olary gurýan döwletleriň, şäherleriň ykdysady taýdan abadan ýaşaýandygynyň, ösýändiginiň hem buşlukçylarydyr.

Yslam TYLLANUROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.