Dünýäde belent binalaryň 100-den köpüsini özünde jemleýän şäherler ýüze çykaryldy

12:25 21.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3565/original-162889401224e5.jpeg

Fiziki belentlikler ynsan ruhunyň belentligini beýan etmegiň özboluşly usulydyr. Häzirki döwürde dünýäniň ösen ýurtlaryna, şäherlerine barsaň, başlaryny göge ulaşdyryp duran belent binalarda, desgalarda gözüň uzak wagtlap egleýär. Olaryň çürbaşyna seretjek bolsaň, aýdylyşy ýaly, başyňdaky tahýaň ýere gaçýar.

Hasaplamalar dünýäde beýikligi 150 metrden ýokary bolan şol belent binalaryň 100-den köpüsini özünde jemleýän şäherleriň arasynda iň öňdäkilerini ýüze çykardylar. Olardan iň öňdäki orunda şeýle belent binalaryň 284-sini özünde jemleýän ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäheri durýar. Bu sanawy özünde şeýle binalaryň 199-syny jemleýän BAE-niň Dubaý şäheri, belent binalaryň 126-syna eýe bolan ABŞ-nyň Çikago şäheri we şeýle binalaryň 163-sini edinen Hytaýyň Şanhaý şäheri dowam etdirýärler.

Agzalyp geçilenleriň arasynda BAE-niň Dubaý şäherinde häzirki wagtda dünýäniň iň belent binasy bolan, beýikligi 828 metre deň bolan, 163 gat bina Burj-Halifa binasynyň ýerleşýändigini hem ýatlap geçmek bolar. Ýene-de bir aýratynlygy agzap geçmek bolar. Belent binalar olary gurýan döwletleriň, şäherleriň ykdysady taýdan abadan ýaşaýandygynyň, ösýändiginiň hem buşlukçylarydyr.

Yslam TYLLANUROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.