Ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli önümler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýar

23:46 21.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3572/original-1628933a091110.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda oba hojalyk toplumy hem yzygiderli ösdürilýär. Şunda guşçulyk toplumlaryna aýratyn orun degişlidir.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda milli tekekeçilige giň ýol açyp bermagi bilen, dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalary esasynda enjamlaşdyrylan guşçulyk toplumlarynda towuklardan ýumurtga almak, şeýle-de et üçin niýetlenen towuklary idedip köpeltmek barha giňden rowaçlanýar. Olar ýurdumyzda öz halkymyzy guş eti we ýumurtga ýaly gündelik zerur bolan azyk önümleri bilen üpjün etmekde we artykmaç önümleri daşarky bazarlarda ýerlemekde ýokary netijeleri gazanmaga ýardam edýär.

Daşoguz welaýatyň Görogly etrabynda ýerleşýän «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumynda bur ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu hojalyk jemgyýetinde bedeneler hem idedilip ýetişdirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň milli işewürlige giň ýol açyp bermegi bilen, milli telekeçilerimiz önümçiligiň iň netijeli we ekologiýa taýdan arassa usullaryny gözläp tapyp, işde täzeçillikleri ornaşdyrýarlar. Ady agzalan guşçulyk toplumynda guşlaryň dürli görnüşlerinden alty tapgyrda 210 müň jüýjäniň çykarylýandygy ýokary görkezijidir. Her tapgyrda 35 müň jüýjäniň çykarylyp, olaryň 45 günde ýetişmegi guşçulykda häzirki döwürde ýetilen ýokary netijelerdir. Guşçulyk toplumy üçin bölünip berlen 50 gektar ýer bölegi bilen ölçelende, hojalygyň önümçilik derejesiniň göreldelidigini aňlamak bolýar.

Hormatly Prezidentimiziň özümizde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümleri öndürmek babatda öňde goýýan wezipelerini amal etmek bilen, ýurdumyzda öndürilýän azyk önümleri ýokary haryt hil nyşanlaryna mynasyp bolýarlar.

Aýna AKYÝEWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.