Ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli önümler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýar

23:46 21.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3572/original-1628933a091110.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda oba hojalyk toplumy hem yzygiderli ösdürilýär. Şunda guşçulyk toplumlaryna aýratyn orun degişlidir.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda milli tekekeçilige giň ýol açyp bermagi bilen, dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalary esasynda enjamlaşdyrylan guşçulyk toplumlarynda towuklardan ýumurtga almak, şeýle-de et üçin niýetlenen towuklary idedip köpeltmek barha giňden rowaçlanýar. Olar ýurdumyzda öz halkymyzy guş eti we ýumurtga ýaly gündelik zerur bolan azyk önümleri bilen üpjün etmekde we artykmaç önümleri daşarky bazarlarda ýerlemekde ýokary netijeleri gazanmaga ýardam edýär.

Daşoguz welaýatyň Görogly etrabynda ýerleşýän «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumynda bur ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu hojalyk jemgyýetinde bedeneler hem idedilip ýetişdirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň milli işewürlige giň ýol açyp bermegi bilen, milli telekeçilerimiz önümçiligiň iň netijeli we ekologiýa taýdan arassa usullaryny gözläp tapyp, işde täzeçillikleri ornaşdyrýarlar. Ady agzalan guşçulyk toplumynda guşlaryň dürli görnüşlerinden alty tapgyrda 210 müň jüýjäniň çykarylýandygy ýokary görkezijidir. Her tapgyrda 35 müň jüýjäniň çykarylyp, olaryň 45 günde ýetişmegi guşçulykda häzirki döwürde ýetilen ýokary netijelerdir. Guşçulyk toplumy üçin bölünip berlen 50 gektar ýer bölegi bilen ölçelende, hojalygyň önümçilik derejesiniň göreldelidigini aňlamak bolýar.

Hormatly Prezidentimiziň özümizde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümleri öndürmek babatda öňde goýýan wezipelerini amal etmek bilen, ýurdumyzda öndürilýän azyk önümleri ýokary haryt hil nyşanlaryna mynasyp bolýarlar.

Aýna AKYÝEWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165f44c5a3a8f1.jpeg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.

165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.