Ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty

18:26 22.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3576/original-1628a3a22657fe.jpeg

Ýurdumyzyň ykdysadyýetini yzygiderli ösdürmek, milli telekeçilerimiziň haryt öndürijiliginiň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmek, olaryň ýurdumyzda importyň ornuny tutýan ýokary hilli önümleri we hyzmatlary öndürmeklerini döwlet tarapyndan goldamak hormatly Prrezidentimiziň alyp barýan ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Munuň özi, milli ýolumyzy saklap galmak bilen, dünýäniň ykdysady ulgamyna sazlaşykly goşulmaga mümkinçilik berýän oňyn şertleri döredýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzda durmuş ugurly bazar ykdysadyýetiniň milli nusgasyny kemala getirmek babatda ägirt uly üstünlikler gazanyldy. Ýurdumyz şu günki gün ösen önümçilik düzümine, köpugurly ulag-kommunikasiýa ulgamyna, adam maýasyna eýedir. Şeýle hem ykdysadyýetiň ähli düzümlerini sanlylaşdyrmak, hyzmatlaryň tiz we aňsat usullaryny ornaşdyrmak babatda nusgalyk işler amala aşyrylýar.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde, şol sanda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ägirt uly taslamalar amala aşyryldy. Olaryň hatarynda asyryň gurluşygy diýip at alan ägirt uly energiýa geçirijiler, ulag-üstaşyr infrastrukturalar, ýokary hilli önüm öndürýän senagat toplumlary bar. Bu taslamalar çykarylan býujet we maýa goýum çykdajylaryny gysga döwürde ödemek bilen, döwletimize ýokary girdejileri getirýän pudaklara ynamly öwrülýärler. Türkmenistan — Hytaý, Gündogar — Günbatar gaz geçirijileri, Gazagystna — Türkmenistan — Eýran halkara demir ýoly ýaly iri gurluşyklar şular ýaly geljegi uly gurluşyklardyr. Şu günki gün Garabogazkarbamid zawody, Gyýanlydaky Polimer zawody, Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod ýaly iri senagat kärhanalarynyň hatary 2021-nji ýylda açylyp ulanylmaga berlen Kakadaky we Babadaýhandaky iri dokma toplumlary bilen ýetirilýär.

Agzalyp geçilen şular ýaly iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň esasy maksady Garaşsyz ýurdumyzyň dünýä bazaryndaky ornuny pugtalandyrmakdan, ilatyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmakdan ybaratdyr. Şeýle hem öndürilýän ýokary hilli önümleriň we hyzmatlaryň görnüşleriniň we möçberleriniň artdyrylmagy ýurdumyza daşary ýurt pulunda goşmaça girdejileriň gelip gowuşmagyny artdyrar.

Sapa MAGTYMGULYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.