Medeni mirasyň milli baýlygy

01:06 27.05.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3607/original-1628fddddc8521.jpeg

Ýurdumyzda her ýylyň maý aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen halysynyň baýramynyň giň gerimde döwlet derejesinde bellenilmegi çeper elli halyçylarymyza, olaryň asylly zähmetine goýulýan hormatdyr.

Ussat türkmen halyçylary köp asyrlaryň dowamynda özboluşly milli hünäriň aýratynlyklaryny gorap saklapdyrlar. Türkmen halylary beýleki halklaryň el işlerinden, dokmaçylygyndan tapawutlanýar. Onda halkymyzyň däp-dessury, geçmiş taryhy, ajaýyp şu güni janlandyrylýar. Şeýle tapawudy göllerde, çitimde, dokalyş usulynda, reňk we ýüplük taýýarlamakdaky işlerinde, mahlasy, sähetli gün ýüwürdilip, sähetli gün kesime çenli ähli işlerinde duýmak bolýar. Haly diňe medeni miras, milli gymmatlyk bolmak bilen çäklenmeýär. Halyçylyk sungat derejesine ýetirilen gözel hünärdir hem köp inçe zähmeti talap edýän işdir. Has takygy, edep-terbiýe we zähmet mekdebidir. Milli ýörelgelerden ugur alynýanlygy üçin bu hünär adamda asyllylygy, halallygy, çalasynlygy, sabyr-kanagatlylygy, eden işiňi dürs we takyk ýerine ýetirmegi terbiýeleýär. Halyçylar döredijilige, sungata duýgur bolýarlar. Sebäbi olaryň ýeňil bolmadyk işi sungatdan üzňe däldir. Häzirki döwürde düşekleriň görnüşi örän köp. Oňa garamazdan, türkmen el halylaryna bolan isleg barha artýar.

Bu senetçiligiň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigi örän guwandyryjydyr. 2019-njy ýylyň 12-nji dekabrynda ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň nobatdaky 14-nji mejlisiniň dowamynda «Türkmenistanyň milli halyçylyk sungatyny» Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek baradaky karar biragyzdan kabul edildi.

Gandym ÇETIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.