Ekologiýa abadançylygynyň goragynda

13:58 17.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3761/original-162ac424bd64db.jpeg

Türkmenistan döwletimiz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Şonuň bir ugry hökmünde ýurdumyzyň alyp barýan Ekologiýa syýasaty aýratyn gürrüňiniň edilmegine mynasyp ugurlaryň biridir.

Ozaly bilen, döwletimiziň dünýä ýurtlary abraýly halkara we sebitleýin guramalary bilen bu ugurda alyp barýan hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýete eýedigini bellemelidir. Birleşen Milletler Guramasynyň binýatlaýyn Konwensiýalaryna we resminamalaryna, şol sanda howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygyna goşulmak arkaly, ýurdumyz öz üstüne alan borçnamalaryny birkemsiz ýerine ýetirip gelýär. Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmak bilen, toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny işläp taýýarlamakda we durmuşa geçirmekde zerur tagallalary durmuşa ornaşdyrýar.

Ýurtlaryň köpüsine mahsus bolan gazyp alýan pudaklaryň, şol sanda nebit, gaz we dag-magdan senagatynyň zyýanly gazlaryň howa zyňylmagyny azaltmakda ähmiýetli ornlary bardyr. Munuň üçin önümçilige ýaşyl tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, önümçiligiň ekologiki taýdan iň arassa usullaryny peýdalanmagyň zerurlygy ählumumy ykrar edilmä eýe bolýar. Ýerasty baýlyklary gazyp almak babatda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlary eýeleýän Türkmenistan döwletimiz tarapyndan önümçilige, gaýtadan işleýän senagata häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyrmak babatda dünýä nusgalyk göreldäni görkezýär. Dünýäde ilkinji bolan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod babatda aýdylanynda hem, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda önümçiligi ýola goýulýan EKO-98 benzin ýangyjynyň önümçiligi babatda gürrüň edileninde hem, biz ekologiýa taýdan arassa önümçilik işiniň şaýady bolýarys.

Ýurdumyzda berjaý bolýan şeýle işleriň hatarynda welaýatlarymyzda gurlup ulanylmaga berlen karbamid, azot dökünlerini öndürýän zawodlaryň mysalynda-da, gaz hem-de bug turbinaly utgaşykly dolandyrylýan täze elektrik beketleriniň mysalynda-da, howa zyňylýan zyýanly zyňyndylarynyň möçberi nol sanlarda ölçelýän arassa önümçiligiň guralandygyny görýäris.

Şirli MÄMIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.