Ekologiýa abadançylygynyň goragynda

13:58 17.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3761/original-162ac424bd64db.jpeg

Türkmenistan döwletimiz oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty alyp barýar. Şonuň bir ugry hökmünde ýurdumyzyň alyp barýan Ekologiýa syýasaty aýratyn gürrüňiniň edilmegine mynasyp ugurlaryň biridir.

Ozaly bilen, döwletimiziň dünýä ýurtlary abraýly halkara we sebitleýin guramalary bilen bu ugurda alyp barýan hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýete eýedigini bellemelidir. Birleşen Milletler Guramasynyň binýatlaýyn Konwensiýalaryna we resminamalaryna, şol sanda howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygyna goşulmak arkaly, ýurdumyz öz üstüne alan borçnamalaryny birkemsiz ýerine ýetirip gelýär. Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmak bilen, toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny işläp taýýarlamakda we durmuşa geçirmekde zerur tagallalary durmuşa ornaşdyrýar.

Ýurtlaryň köpüsine mahsus bolan gazyp alýan pudaklaryň, şol sanda nebit, gaz we dag-magdan senagatynyň zyýanly gazlaryň howa zyňylmagyny azaltmakda ähmiýetli ornlary bardyr. Munuň üçin önümçilige ýaşyl tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, önümçiligiň ekologiki taýdan iň arassa usullaryny peýdalanmagyň zerurlygy ählumumy ykrar edilmä eýe bolýar. Ýerasty baýlyklary gazyp almak babatda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlary eýeleýän Türkmenistan döwletimiz tarapyndan önümçilige, gaýtadan işleýän senagata häzirki zaman innowasion tehnologiýalaryny ornaşdyrmak babatda dünýä nusgalyk göreldäni görkezýär. Dünýäde ilkinji bolan Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod babatda aýdylanynda hem, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda önümçiligi ýola goýulýan EKO-98 benzin ýangyjynyň önümçiligi babatda gürrüň edileninde hem, biz ekologiýa taýdan arassa önümçilik işiniň şaýady bolýarys.

Ýurdumyzda berjaý bolýan şeýle işleriň hatarynda welaýatlarymyzda gurlup ulanylmaga berlen karbamid, azot dökünlerini öndürýän zawodlaryň mysalynda-da, gaz hem-de bug turbinaly utgaşykly dolandyrylýan täze elektrik beketleriniň mysalynda-da, howa zyňylýan zyýanly zyňyndylarynyň möçberi nol sanlarda ölçelýän arassa önümçiligiň guralandygyny görýäris.

Şirli MÄMIÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
166178aee0ef99.jpeg
Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny kämilleşdirmek Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuş ugurly syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


165f9d3ed4c5c0.jpeg
Eserleri — ruhy hazyna

Magtymguly Pyragy türkmeniň ruhy sütünleriniň biridir. Akyldaryň döwredijiligi halkymyzyň durmuşynda we terbiýe mekdebinde mynasyp orun eýeleýär.


165f44c5a3a8f1.jpeg
Gaz akdyryjylaryň rowaçly gadamlary

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Döwletabat — Derýalyk» ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem-de ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň ilatynyň gymmatly «mawy ýangyç» bilen ýokary derejede üpjün edilmegi babatda nusgalyk işleri alyp barýarlar.

165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.