Täze eýýamyň gadamlary

15:05 24.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3802/original-162b58c86b6503.jpeg

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň taryhynda Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, halkymyzyň öňünde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» durmuşa geçirmek bilen bagly belent wezipeler durýar. Maksatnamada ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň öňünde durýan anyk wezipeler, işler we çäreler bellenilendir. Bu wezipeleri mynasyp amal etmek babatda ady agzalan we beýleki edara-kärhanalaryň öňünde anyk tabşyryklar goýuldy.

Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedow özüniň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek dabarasynda: «Watan diňe halky bilen Watandyr» diýip bellemek bilen, Türkmenistany Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwlet ýoly bilen ösdürmekde däp bolup gelýän asylly ýörelgelerden ugur aljakdygyny mälim etdi. Munuň özi Garaşsyz döwletimiziň, mähriban halkymyzyň ýeneki döwürlerde hem gülläp ösjekdiginiň, dünýä döwletleri we halklary bilen ýene-de hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine daýanýan gatnaşyklaryň rowaçlanjakdygyny görkezýän ýagdaýdyr.

Biz hormatly Prezidentimiziň döwletimiz ösdürmekde alyp barýan beýik işleriniň hemişe rowaç bolmagyny, janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.

Bahargül BEGMYRADOWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.