Täze eýýamyň gadamlary

15:05 24.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3802/original-162b58c86b6503.jpeg

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň taryhynda Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, halkymyzyň öňünde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» durmuşa geçirmek bilen bagly belent wezipeler durýar. Maksatnamada ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň öňünde durýan anyk wezipeler, işler we çäreler bellenilendir. Bu wezipeleri mynasyp amal etmek babatda ady agzalan we beýleki edara-kärhanalaryň öňünde anyk tabşyryklar goýuldy.

Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedow özüniň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek dabarasynda: «Watan diňe halky bilen Watandyr» diýip bellemek bilen, Türkmenistany Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwlet ýoly bilen ösdürmekde däp bolup gelýän asylly ýörelgelerden ugur aljakdygyny mälim etdi. Munuň özi Garaşsyz döwletimiziň, mähriban halkymyzyň ýeneki döwürlerde hem gülläp ösjekdiginiň, dünýä döwletleri we halklary bilen ýene-de hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine daýanýan gatnaşyklaryň rowaçlanjakdygyny görkezýän ýagdaýdyr.

Biz hormatly Prezidentimiziň döwletimiz ösdürmekde alyp barýan beýik işleriniň hemişe rowaç bolmagyny, janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.

Bahargül BEGMYRADOWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
162433eeaadab2.jpeg
Iň güýçli jandarlar

Tebigatda iň güýçli jandarlar haýsylarka? Eger-de olary özboluşly sport çäresinde, meselem, agramlyklary götermekde özara bäsleşdirip bolsady, onda biz, megerem, dünýäde iň gyzykly sport-şowhunynyň şaýady bolardyk.


1624371ce4fbd9.jpeg
«Gara altynyň» gymmaty

Soňky döwürde dünýä bazarynda «gara altynyň» gymmatynyň artýandygyny bellemeli. Muňa bolsa, dünýä möçberinde çig nebite we ony çuň gaýtadan işlemegiň netijesinde öndürilýän hem-de uly isleg bildirilýän gymmat bahaly önümlere bolan islegiň artýandygynyň alamaty diýip düşünilýär.


1624345b1bc89e.jpeg
BILIM ÝAŞLARYŇ BAGTYÝARLYGYNYŇ BINÝADY

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwür ylmy-tehniki ösüşiň belentliklere galýan eýýamy bolup durýar. Munuň özi bilimiň, tehnologiýalaryň ylmyň we döredijilik mümkinçilileriniň derejesiniň yzygiderli ösýändigi bilen şertlendirilendir.


1624342e3347d9.jpeg
Dünýäde iň gaty agaçlar

Gatylyk ölçegi hökmünde «dub ýaly», «dubdan ýasalan ýaly» diýen deňeşdirmeler ulanylýar. Eýsem dünýäde iň bir gaty agaç diňe dub agajymyka?


1624d92151ac41.jpeg
Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar.