Täze eýýamyň gadamlary

15:05 24.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3802/original-162b58c86b6503.jpeg

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň taryhynda Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, halkymyzyň öňünde «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» durmuşa geçirmek bilen bagly belent wezipeler durýar. Maksatnamada ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň öňünde durýan anyk wezipeler, işler we çäreler bellenilendir. Bu wezipeleri mynasyp amal etmek babatda ady agzalan we beýleki edara-kärhanalaryň öňünde anyk tabşyryklar goýuldy.

Hormatly Preziddentimiz Serdar Berdimuhamedow özüniň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek dabarasynda: «Watan diňe halky bilen Watandyr» diýip bellemek bilen, Türkmenistany Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwlet ýoly bilen ösdürmekde däp bolup gelýän asylly ýörelgelerden ugur aljakdygyny mälim etdi. Munuň özi Garaşsyz döwletimiziň, mähriban halkymyzyň ýeneki döwürlerde hem gülläp ösjekdiginiň, dünýä döwletleri we halklary bilen ýene-de hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine daýanýan gatnaşyklaryň rowaçlanjakdygyny görkezýän ýagdaýdyr.

Biz hormatly Prezidentimiziň döwletimiz ösdürmekde alyp barýan beýik işleriniň hemişe rowaç bolmagyny, janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.

Bahargül BEGMYRADOWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
161f8cffa7add9.jpeg
Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär.


162038cd7e1165.jpeg
Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Howanyň häzirki sowuk günlerinde gije-gündiziň dowamynda etrabyň sarp edijilerini gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýan edaranyň işçi-hünärmenleriniň her bir iş güni ýokary zähmet rowaçlyklaryna beslenýär.


161f8d31c3a09b.jpeg
Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda zähmet çekýän gazçylaryň iş, durmuş şertleri bilen içgin tanyşmagy «Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumynyň hünärmenleridir işçilerinde-de egsilmeýän zähmet joşgunyny döretdi.


1620ab00d37025.jpeg
Üstünligiň syry nämede?

Her kim diýen ýaly durmuşda üstünlik gazanmak isleýär. Her kimiň diýen ýaly belli bir maksatlary we arzuwlary bar. Durmuşdan bir zat isleýär ýa-da garaşýar. Üstünligiň syry aslynda gaty ýönekeý.


161f7d9997b84f.jpeg
Syrly gaz alawyň öz taryhy bar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 7-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň 2022-nji ýyldaky ilkinji mejlisinde çykyş edip, 50 ýyldan gowrak wagt bäri Derweze sebitinde köp möçberde tebigy gazyň ýanyp durandygyny, bu ýagdaýyň ekologiýa, şeýle hem şol töwerekde ýaşaýan adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýändigini belledi.