Ýürek üçin peýdaly içgiler

10:20 26.06.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3820/original-162b7ec8ef0492.jpeg

Ýürek ynsan bedeniniň wajyp wezipeleri ýerine ýetirýän esasy organlarynyň biri bolup durýar. Onuň saglygy doly we bagtly ýaşaýşyň kepilidir. Ýüregi türgenleşdirmek we peýdaly iýmit önümlerini ulanmak onuň saglygyny goramakda möhümdir. Beden üçin örän wajyp bolan bu organyň talabalaýyk işlemeginde dürli içgileriň hem ähmiýeti uludyr. Elbetde, ilki bilen peýdaly içgilerden suwy aýratyn bellemek gerek.

Üzüm şiresi. Alymlar tarapyndan geçirilen barlaglar bu içginiň ýüregiň dokumalaryny goramakda, işjeňligini artdyrmakda uly peýdasynyň bardygyny ýüze çykardy. Onuň sebäbi üzümiň düzüminde kaliýniň we magniniň mukdarynyň artykmaçlygy bilen düşündirilýär. Bir bulgur üzüm şiresinde ynsan bedeni üçin zerur bolan gündelik kaliý mukdarynyň 6-10%, magniniň, demiriň we marganesiň 5-8% saklanýandygy bellenilýär.

Gök çaý. Bu içgide antioksidantlar bolup, ol gan damarlaryny giňeldýär we diwarlarynyň hereketini ýeňilleşdirýär. Gök çaýyň düzüminde kofein, minerallar, wajyp antioksidant bolan kahetinler saklanýar.

Naryň şiresi. Suw bilen garylan bir bulgur nar şiresini gündelik içmek ýürege gan akymyny gowulandyrýar, gandaky kislorod derejesini ýokarlandyrýar, gan basyşyny peseldýär. Bu miwäniň düzümi aminokislotalara, magniý, kalsiý, fosfor, kaliý, marganes, ýod, demir we natriý ýaly mikroelementlere, С, В6, В12 we Р witaminlerine, fruktoza, glýukoza we ösümlik süýümine baýdyr. Naryň şiresini suw bilen garyp içmek maslahat berilýär.

Pomidor şiresi. Pomidor şiresini günde içmeli, ýöne mukdaryny ýarym bulgurdan geçirmeli däl diýip hünärmenler maslahat berýär. Bu bakja önüminiň düzüminde natriýniň köp mukdarda bolmagy sebäpli artykmaç kabul edilen pomidor şiresi bedene zyýan ýetirip bilýär.

Taýýarlan Şaguly HOJAGULYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162f94f5ae99af.jpeg
Gawun — şirin derman

Tomus möwsüminde bereketli türkmen topragynyň boldan eçilýän lezzetli önümleriniň biri-de gawundyr. Gadym zamanlardan bäri güneşli Diýarymyzyň bereketli topragynda ýetişen gawun-garpyzlar beýleki döwletlerde uly meşhurlykdan peýdalanýar.


162ce7004f120d.jpeg
Gaýnag suw – derdiňe derman

Tomus paslynda howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenine ýaramaz täsirlerini ýetirip bilýär. Jöwzaly günlerde saglygyňy goramak üçin bellenen düzgünleri, berilýän maslahatlary ýerine ýetirmek örän wajypdyr. Lukmanlar her gün azyndan 2 litr suw içmegi maslahat berýär.


162d03ab320919.jpeg
Agaçlaryň adam saglygyna peýdaly täsiri

Daragtlar adamlara meňzeýär diýýärler. Doly goşulýan. Olar çyndanam adamlara – olaryňam iň gowularyna meňzeýärler. Sebäbi goja zeminiň iň uzak ömürli barlyklary bolan agaçdyr-baglaryň esasy wezipesi ýagşylyk etmek. Olar howadan zyýanly gazlary özlerine sorup alyp, yzyna bolsa biziň dem almagymyz üçin arassa howa bölüp çykarýarlar.


162d1b8dbc0585.jpeg
Günüň ýiti şöhlesinden goranmaly

Tomus möwsüminde howanyň aşa gyzmagy ynsan bedenini Günüň ýiti şöhlesinden goramak zerurlygyny ýüze çykarýar. Lukmanlar zerurlyk bolmadyk ýagdaýynda, tomus möwsüminde daşary çykmazlygy maslahat berýär. Kiçi ýaşly çagalaryň bolsa howanyň aşa gyzan mahalynda daşary çykmagy howply ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolup biler.


162b7e83c17553.jpeg
Kelem — saglyga peýdaly önüm

Kelemiň dürli görnüşleri bolup, olar saglyga edýän täsiri hem-de ulanylyşy boýunça tapawutlanýar. Häzirki wagtda kelemiň ak we gyzyl görnüşleri giňden ýaýrandyr. Lukmanlar bu önümi islendik ýaşda we saglyk bilen balanyşykly nähoşluklarda iýmegi maslahat berýär.