Dünýäniň iň iri suw bentleri

18:53 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3941/original-162d2c2cb2669c.jpeg

Akar suwuň öňüne bent gurup, onuň güýjünden önümçilik üçin peýdalanyp bolýandygyna göz ýetireli bäri, adamzat jemgyýeti dünýäde iň iri, iň beýik suw bentlerini bina edipdir.

Dürli maksatlar, şol sanda elektrik energiýasyny almak üçin bina edilen bu täsin bentleriň gurluşygyna girişen hünärmenler, eýýamlar geçip, öz miras galdyran suw bentleriniň syýahatçylaryň hem ünsüni çekjekdigi barada, belki, pikirem eden däldirler. Ýöne bu, hakykatdan-da, şeýle.

Häzirki wagtda dünýäde suwdan elektrik energiýasyny almak üçin gurlan suw bentleriniň arasynda beýikligi boýunça ilkinji orun Täjigistanda, Nurek şäheriniň golaýynda ýerleşýän Nurek gidroelektrik stansiýasynyň bendine degişli edilýär. Taslama işlerine XX asyryň ortalarynda girişilip, 1972-nji ýylda ulanyşa girizilen bu bendiň beýikligi 304 metre barabardyr. Onuň Wahş derýasynyň boýunda ýerleşýän suw saklaýjy howdany hem eýeleýän meýdany boýunça dünýäde iň uly suw howdanlarynyň biridir. Onuň meýdany 98 inedördül kilometre deňdir.

Elektrik energiýasyny almak üçin gurlan suw bentleriniň sanawynda öňdäki orunlaryň birini hem Hytaýdaky Lasiwa bendi eýeleýär. Onuň beýikligi 250 metre barabardyr. Ol Sary derýanyň boýunda bina edilip, 2009-njy ýylda ulanyşa girizildi.

Şeýle-de Şweýsariýanyň Klezon-Diksens bendi özüniň beýikligi hem-de dag belentliklerinde ýerleşendigi bilen syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär.

Bu desgalara syn etmäge gelen syýahatçylar şol bir wagtda töweregiň ajaýyp gözelliklerinden hem lezzet alyp bilýälrer.

Asyr ÝAZMEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşykinstitutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.