Dünýäniň iň iri suw bentleri

18:53 16.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3941/original-162d2c2cb2669c.jpeg

Akar suwuň öňüne bent gurup, onuň güýjünden önümçilik üçin peýdalanyp bolýandygyna göz ýetireli bäri, adamzat jemgyýeti dünýäde iň iri, iň beýik suw bentlerini bina edipdir.

Dürli maksatlar, şol sanda elektrik energiýasyny almak üçin bina edilen bu täsin bentleriň gurluşygyna girişen hünärmenler, eýýamlar geçip, öz miras galdyran suw bentleriniň syýahatçylaryň hem ünsüni çekjekdigi barada, belki, pikirem eden däldirler. Ýöne bu, hakykatdan-da, şeýle.

Häzirki wagtda dünýäde suwdan elektrik energiýasyny almak üçin gurlan suw bentleriniň arasynda beýikligi boýunça ilkinji orun Täjigistanda, Nurek şäheriniň golaýynda ýerleşýän Nurek gidroelektrik stansiýasynyň bendine degişli edilýär. Taslama işlerine XX asyryň ortalarynda girişilip, 1972-nji ýylda ulanyşa girizilen bu bendiň beýikligi 304 metre barabardyr. Onuň Wahş derýasynyň boýunda ýerleşýän suw saklaýjy howdany hem eýeleýän meýdany boýunça dünýäde iň uly suw howdanlarynyň biridir. Onuň meýdany 98 inedördül kilometre deňdir.

Elektrik energiýasyny almak üçin gurlan suw bentleriniň sanawynda öňdäki orunlaryň birini hem Hytaýdaky Lasiwa bendi eýeleýär. Onuň beýikligi 250 metre barabardyr. Ol Sary derýanyň boýunda bina edilip, 2009-njy ýylda ulanyşa girizildi.

Şeýle-de Şweýsariýanyň Klezon-Diksens bendi özüniň beýikligi hem-de dag belentliklerinde ýerleşendigi bilen syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär.

Bu desgalara syn etmäge gelen syýahatçylar şol bir wagtda töweregiň ajaýyp gözelliklerinden hem lezzet alyp bilýälrer.

Asyr ÝAZMEDOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşykinstitutynyň talyby.

Başga makalalar
165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.


16581dc2d2b4ed.jpeg
Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.


1655f6826b2abe.jpeg
HÄZIRKI ZAMAN ÖSÜŞLI ÝOL

Ata Watanymyz Türkmenistan, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ajaýyp özgertmeleri netijesinde dünýäde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň birine öwrüldi. Mähriban Diýarymyzyň dünýäniň ählumumy energetika howpsuzlygyna goşant goşýan ýurt hökmünde syýasy hem-de ykdysady abraýy has-da artýar.