Bag-bosanly paýtagtymyz

11:19 19.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3954/original-162d64d073cebe.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy barada buşluk hoş habaryny ýetirmegi her birimiziň ýüregimizi joşdurdy.

Birleşen Milltler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň «Şäherdäki baglar» atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Ak şäherimize gowşurylan bu Güwänama, esasan, Arkadagly Serdarymyz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, şu ýylyň mart aýynda bütin ýurdumyz boýunça guralan ählihalk bag ekmek dabarasynyň esasynda berlendir. Ýöne sözüň giň manysynda ol ýurdumyzda mähriban Arkadagymyz tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän ýurdumyzyň Ekologiýa syýasatynyň, Ekologiýa diplomatiýasynyň halkara derejesinde giňden ykrar edilýändiginiň güwäsidir.

Seýilgähleriň, seýilbaglaryň, tokaýlyklaryň döredilmegi ýurdumyzda şu günki abadan ekologiki gurşawyň döredilmegi bilen birlikde gözel tebigatymyzy geljek nesiller üçin abadan ýagdaýda miras goýmaga tarap ädilen möhüm ädimdir. Bir düýp bagyň birnäçe adamyň bir gije-gündiziň dowamynda dem almagy üçin zerur bolan kislorody öndürip, howany arassalaýandygy ylymda ykrar edilen hakykatdyr. Döwletimiz tarapyndan diňe bir Aşgabat şäheriniň çäginde däl-de, bütin ýurdumyz boýunça tebigaty gök guşak bilen örtmek babatda syýasat durmuşa geçirilýär.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz 2017 — 2019-njy ýyllarda Araly halas etmegiň halkara gaznasyna baştutanlyk etdi. Bu belent wezipäni amal etmegiň barşynda, Türkmenistanyň gurap barýan Aral deňzini halas etmek bilen bagly öňe süren teklipleri bilen birlikde bu deňziň guramagy bilen bagly sebitde dörän oňaýsyz we ýaramaz ekologiki şertleriň kadalaşdyrylmagy üçin köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek bilen bagly başlangyçlary aýratyn ähmiýete eýedir. Bu döwletli başlangyjyň Türkmenistanyň çäginde beren oňaýly netijeleri esasynda bu işi görelde edip alan goňşy ýurtlaryň sany barha artýar.

Ajaýyp döwrümizde obadyr şäherlerimiziň abadançylygy, olaryň gök baglara bürenip oturmagy bilen bir hatarda Garagum sähramyzyň tebigy ösümlikler gorunyň goralyp saklanylmagy ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Muňa, hususan-da, sazak, gandym ýaly sähra ösümlikleriniň tokaýlyklaryny emeli usulda ösdürip ýetişdirmek bilen bagly durmuşa geçirilýän işler aýdyň mysaldyr.

Şeýlelikde, gözel paýtagtymyzyň «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamana mynasyp bolmagy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz döwletimizde durmuşa geçirilýän Ekolohiýa syýasatynyň, Ekologiýa diplomatiýasynyň dünýä ähmiýetlidigini, nusgalykdygyny subut edýän beýik hakykatdyr.

Biz ýurdumyzyň halkara abraýyny barha belent basgançaklara çykarýan Arkadagly Serdarymyz Serdar Berdimuhamedowa jan saglyk, döwletli işlerinde mundan beýläk-de üstünlik arzuw edýäris.

Muhammedaly KERIMOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.