Bag-bosanly paýtagtymyz

11:19 19.07.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/3954/original-162d64d073cebe.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamanyň gelip gowuşmagy barada buşluk hoş habaryny ýetirmegi her birimiziň ýüregimizi joşdurdy.

Birleşen Milltler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň «Şäherdäki baglar» atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Ak şäherimize gowşurylan bu Güwänama, esasan, Arkadagly Serdarymyz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda, şu ýylyň mart aýynda bütin ýurdumyz boýunça guralan ählihalk bag ekmek dabarasynyň esasynda berlendir. Ýöne sözüň giň manysynda ol ýurdumyzda mähriban Arkadagymyz tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän ýurdumyzyň Ekologiýa syýasatynyň, Ekologiýa diplomatiýasynyň halkara derejesinde giňden ykrar edilýändiginiň güwäsidir.

Seýilgähleriň, seýilbaglaryň, tokaýlyklaryň döredilmegi ýurdumyzda şu günki abadan ekologiki gurşawyň döredilmegi bilen birlikde gözel tebigatymyzy geljek nesiller üçin abadan ýagdaýda miras goýmaga tarap ädilen möhüm ädimdir. Bir düýp bagyň birnäçe adamyň bir gije-gündiziň dowamynda dem almagy üçin zerur bolan kislorody öndürip, howany arassalaýandygy ylymda ykrar edilen hakykatdyr. Döwletimiz tarapyndan diňe bir Aşgabat şäheriniň çäginde däl-de, bütin ýurdumyz boýunça tebigaty gök guşak bilen örtmek babatda syýasat durmuşa geçirilýär.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz 2017 — 2019-njy ýyllarda Araly halas etmegiň halkara gaznasyna baştutanlyk etdi. Bu belent wezipäni amal etmegiň barşynda, Türkmenistanyň gurap barýan Aral deňzini halas etmek bilen bagly öňe süren teklipleri bilen birlikde bu deňziň guramagy bilen bagly sebitde dörän oňaýsyz we ýaramaz ekologiki şertleriň kadalaşdyrylmagy üçin köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek bilen bagly başlangyçlary aýratyn ähmiýete eýedir. Bu döwletli başlangyjyň Türkmenistanyň çäginde beren oňaýly netijeleri esasynda bu işi görelde edip alan goňşy ýurtlaryň sany barha artýar.

Ajaýyp döwrümizde obadyr şäherlerimiziň abadançylygy, olaryň gök baglara bürenip oturmagy bilen bir hatarda Garagum sähramyzyň tebigy ösümlikler gorunyň goralyp saklanylmagy ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Muňa, hususan-da, sazak, gandym ýaly sähra ösümlikleriniň tokaýlyklaryny emeli usulda ösdürip ýetişdirmek bilen bagly durmuşa geçirilýän işler aýdyň mysaldyr.

Şeýlelikde, gözel paýtagtymyzyň «Şäherlerdäki baglar» atly halkara Güwänamana mynasyp bolmagy Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz döwletimizde durmuşa geçirilýän Ekolohiýa syýasatynyň, Ekologiýa diplomatiýasynyň dünýä ähmiýetlidigini, nusgalykdygyny subut edýän beýik hakykatdyr.

Biz ýurdumyzyň halkara abraýyny barha belent basgançaklara çykarýan Arkadagly Serdarymyz Serdar Berdimuhamedowa jan saglyk, döwletli işlerinde mundan beýläk-de üstünlik arzuw edýäris.

Muhammedaly KERIMOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.


16581dc2d2b4ed.jpeg
Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.


1655f6826b2abe.jpeg
HÄZIRKI ZAMAN ÖSÜŞLI ÝOL

Ata Watanymyz Türkmenistan, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ajaýyp özgertmeleri netijesinde dünýäde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň birine öwrüldi. Mähriban Diýarymyzyň dünýäniň ählumumy energetika howpsuzlygyna goşant goşýan ýurt hökmünde syýasy hem-de ykdysady abraýy has-da artýar.