Kim näçe iýmit iýýär?

14:28 28.09.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4350/original-1633413a6eba58.webp

Tebigatda näçe janly jandar bar bolsa, olar iýmegiň hasabyna ömür sürýärler. Eýsem olaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleri haýsylarka?

Et bilen iýmitlenýänlerden krokodiller islendik jandary iýip bilýärler. Diňe piller, begemotlar ýaly göwresi has uly jandarlar bu ýyrtyjynyň awy bolmakdan halasdyrlar. Uzyn äňleri krokodillere hereket edýän uly bolmadyk janly jandarlary tutmaga we iýmäge mümkinçilik berýär. Krokodil bir gezekde öz agramynyň 25 göterimine barabar agramlykdaky iýmiti iýip bilýär. Şeýle uly mukdarda iýýän iýmitleri krokodillere ýag gatlaklary bolup siňýär. Şonuň hasabyna olar hatda birýarym ýyla çenli iýmitsiz hem oňup bilýärler.

Ösümlikler bilen iýmitlenýän haýwanlaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleriň biri pillerdir. Olar az kaloriýaly iýmitler bolan ýapraklary, şahajyklary we gabyklary iýýärler. Ýöne olaryň iýýän iýmitleriniň ýarsyna golaýy diýen ýaly möçberi bedende özleşmeýär. Şol sebäpli uly ýaşly piller her günde 15-16 sagadyň dowamynda 150 — 300 kilogram iýmit iýmeli bolýarlar.

Iki örküçli düýe hem iýmitsiz uzak wagtlap oňup bilýändigine garamazdan, iýmekde örän nebsewür haýwanlaryň biridir. Iýmitiň bol ýerinde düýeleriň bu görnüşi bütin günüň dowamynda iýip gezýär. Ol özüniň 700 kilogram agramy bilen gije-gündiziň dowamynda 40 kilograma golaý ösümligi iýýär. Iýen iýmiti oňa «gara günde» öz başyny çaramagy üçin ätiýaçlyk ýag we suw bolup hyzmat edýär.

Jemşit ŞYHYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
165dc6a2670a92.jpeg
Türkmenistanda habar beriş serişdeleriniň sanlylaşdyrylmagy täze mümkinçilikleri açýar

Ählumumy sanlylaşdyrma we internet asyry täze habar beriş serişdeleriniň döremegi üçin mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, eýsem, sanly ulgamdan peýdalanýan okyjylaryň täze neslini kemala getirdi. Olar üçin maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup metbugat sahypasy däl-de, kompýuteriň, planşetiň ýa-da smartfonyň multimedia ekrany hyzmat edýär.


165c31806f1f62.jpeg
Magtymguly Pyragynyň kanoniki portretiniň döreýşi

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýiniň zallarynyň birini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň kanoniki portreti bezeýär. Bu portret Magtymgulynyň keşbiniň hut şeýle bolandygyna ynamymyzy berkitdi. Ýogsa, eseriň döredilen wagty suratkeş bary-ýogy 23 ýaşynda eken, ol şonda-da fotosuraty bolmadyk şahyryň keşbini şekillendirmäge ýaýdanmandyr. A.Hajyýewiň ýerine ýetirmeginde Magtymgulynyň asyl keşbiniň emele gelşine düşünmek üçin bu eseriň döreýşiniň taryhyny ýatlamagy makul bildik.


165953ddc0ebdf.jpeg
Sergeý Lazarew joşgunly türkmen tomaşaçysynyň öňünde dyza çökdi (Arhiwdan 2014 ýyl)

Rus estradasynyň ýyldyzy Sergeý Lazarewiň Sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda guralan çykyşy diýseň uly şowhun döredip, tomaşaçylaryň müňlerçesinde gyzyklanma döretdi.


16581dc2d2b4ed.jpeg
Ýurdumyzda bilim ulgamy ösdürilýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy dünýä ülňülerine laýyk ösdürilýär. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän täze okuw mekdep binalary, täze hünär ugurlary we okuw mekdepleri ýaş nesliň zamanabap bilimli, hünärli bolup ýetişmegine giň mümkinçilikleri açýar.


1655f6826b2abe.jpeg
HÄZIRKI ZAMAN ÖSÜŞLI ÝOL

Ata Watanymyz Türkmenistan, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň durmuşa geçirýän ajaýyp özgertmeleri netijesinde dünýäde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň birine öwrüldi. Mähriban Diýarymyzyň dünýäniň ählumumy energetika howpsuzlygyna goşant goşýan ýurt hökmünde syýasy hem-de ykdysady abraýy has-da artýar.