Kim näçe iýmit iýýär?

14:28 28.09.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4350/original-1633413a6eba58.webp

Tebigatda näçe janly jandar bar bolsa, olar iýmegiň hasabyna ömür sürýärler. Eýsem olaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleri haýsylarka?

Et bilen iýmitlenýänlerden krokodiller islendik jandary iýip bilýärler. Diňe piller, begemotlar ýaly göwresi has uly jandarlar bu ýyrtyjynyň awy bolmakdan halasdyrlar. Uzyn äňleri krokodillere hereket edýän uly bolmadyk janly jandarlary tutmaga we iýmäge mümkinçilik berýär. Krokodil bir gezekde öz agramynyň 25 göterimine barabar agramlykdaky iýmiti iýip bilýär. Şeýle uly mukdarda iýýän iýmitleri krokodillere ýag gatlaklary bolup siňýär. Şonuň hasabyna olar hatda birýarym ýyla çenli iýmitsiz hem oňup bilýärler.

Ösümlikler bilen iýmitlenýän haýwanlaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleriň biri pillerdir. Olar az kaloriýaly iýmitler bolan ýapraklary, şahajyklary we gabyklary iýýärler. Ýöne olaryň iýýän iýmitleriniň ýarsyna golaýy diýen ýaly möçberi bedende özleşmeýär. Şol sebäpli uly ýaşly piller her günde 15-16 sagadyň dowamynda 150 — 300 kilogram iýmit iýmeli bolýarlar.

Iki örküçli düýe hem iýmitsiz uzak wagtlap oňup bilýändigine garamazdan, iýmekde örän nebsewür haýwanlaryň biridir. Iýmitiň bol ýerinde düýeleriň bu görnüşi bütin günüň dowamynda iýip gezýär. Ol özüniň 700 kilogram agramy bilen gije-gündiziň dowamynda 40 kilograma golaý ösümligi iýýär. Iýen iýmiti oňa «gara günde» öz başyny çaramagy üçin ätiýaçlyk ýag we suw bolup hyzmat edýär.

Jemşit ŞYHYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.