Kim näçe iýmit iýýär?

14:28 28.09.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4350/original-1633413a6eba58.webp

Tebigatda näçe janly jandar bar bolsa, olar iýmegiň hasabyna ömür sürýärler. Eýsem olaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleri haýsylarka?

Et bilen iýmitlenýänlerden krokodiller islendik jandary iýip bilýärler. Diňe piller, begemotlar ýaly göwresi has uly jandarlar bu ýyrtyjynyň awy bolmakdan halasdyrlar. Uzyn äňleri krokodillere hereket edýän uly bolmadyk janly jandarlary tutmaga we iýmäge mümkinçilik berýär. Krokodil bir gezekde öz agramynyň 25 göterimine barabar agramlykdaky iýmiti iýip bilýär. Şeýle uly mukdarda iýýän iýmitleri krokodillere ýag gatlaklary bolup siňýär. Şonuň hasabyna olar hatda birýarym ýyla çenli iýmitsiz hem oňup bilýärler.

Ösümlikler bilen iýmitlenýän haýwanlaryň arasynda iň köp iýmit iýýänleriň biri pillerdir. Olar az kaloriýaly iýmitler bolan ýapraklary, şahajyklary we gabyklary iýýärler. Ýöne olaryň iýýän iýmitleriniň ýarsyna golaýy diýen ýaly möçberi bedende özleşmeýär. Şol sebäpli uly ýaşly piller her günde 15-16 sagadyň dowamynda 150 — 300 kilogram iýmit iýmeli bolýarlar.

Iki örküçli düýe hem iýmitsiz uzak wagtlap oňup bilýändigine garamazdan, iýmekde örän nebsewür haýwanlaryň biridir. Iýmitiň bol ýerinde düýeleriň bu görnüşi bütin günüň dowamynda iýip gezýär. Ol özüniň 700 kilogram agramy bilen gije-gündiziň dowamynda 40 kilograma golaý ösümligi iýýär. Iýen iýmiti oňa «gara günde» öz başyny çaramagy üçin ätiýaçlyk ýag we suw bolup hyzmat edýär.

Jemşit ŞYHYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
162701c2d2d60b.jpeg
Milli bank ulgamy kämilleşýär

Milli ykdysadyýetiň aýrylmaz bölegi bolan ýurdumyzyň banklar ulgamy mähriban Arkadagymyzyň berýän goldawlary netijesinde dünýä derjelei ösüşleri başdan geçirýär. Şunda bank edaralarynyň täze häzirki zaman binalarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm pursatlardyr.


1627261e4dd7f7.jpeg
Ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda alnyp barylýan işler aýdyň netijelerini berýär. Muňa paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän durmuş maksatly binalar, desgalar aýdyň şaýatlyk edýär.


162703070288e5.png
Amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi K30S”

“Xiaomi” kompaniýasy amatly bahasy bilen tapawutlanýan “Redmi” telefonlarynyň nobatdaky modeli bilen tanyşdyrdy – “Redmi K30S”. Täze smartonyň 64, 13 we 5 megapiksellik üç sany arka kamerasy bar; öňki kamerasy bolsa 20 megapiksele deňdir. Bu telefonyň kamerasy 8K wideo çekmäge ukyplydyr. “Xiaomi Mi 10T”-niň gaýtadan dizaýn edilen görnüşi bolan “Redmi K30S”-e 6,67 dýuýmlyk ekran ýerleşdirilip, kümüş we gara reňklerinde öndürilipdir.


162702b701a65a.jpeg
Iň beýik telediňler

Soňky ýüzýyllyk ynsan durmuşyna telewizoryň aralaşmagy ýaly ösüşi bagyş etdi. Şunda ýurtlaryň arasynda iň beýik telediňleri gurmak boýunça bäsdeşlikler ýörgünlidir. Şonuň ýaly-da, bu desgalaryň düzüminde dürli dynç alyş, gezelenç we güýmenje häsiýetli hyzmatlary bilen adygan merkezler we beýleki oňaýlyklar adamlary özüne çekýär.


16272b3310346b.jpeg
Ýangyç-ýylylyk öndüriji çeşmedir

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “halkyň Arkadagly zamansy” diýilip halkymyz tarapyndan teklip edilen ýylda beýleki pudaklar bilen bir hatarda ýangyç-energetika pudagy ýokary derejelerde ösdürilýär.