Gazçylaryň güýz-gyş aladalary

10:33 14.10.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4440/original-16348f4bf36367.jpeg

Häzirki döwürde gojaman Şabady etekläp oturan Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan tebigy gaz bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýan «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary tarapyndan şäheriň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijileriň 550 kilometre golaý ýerine, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlaryň bolsa 445 sanysyna gije-gündiziň dowamynda yzygiderli gözegçilik edilýändigini bellemek bolar.

Biz gaz hojalyk edarasynda daşary gaz geçirijilerine we gaz sazlaýjy enjamlaryna gözegçilik gullugynyň işçi-hünärmenleriniň häzirki döwürde alyp barýan işleri bilen tanyş bolanymyzda, olaryň şu günler welaýat merkezinde bar bolan dürli basyşly gaz ulgamlaryny we enjamlaryny gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem maksatnamalaýyn işleri durmuşa geçirýändikleriniň şaýady bolduk. Edaranyň I derejeli inženeri Sapargylyç Muhammedowyň gürrüňlerine görä, şu ýylyň başyndan bäri Daşoguz şäheriniň Nowruz ýaşaýyş jaý toplumynda, «Merkez-1», «Suwçy» we Gülüstan şäherçelerinde bar bolan gaz geçirijilerinde alnyp barlan arassalaýyş we düýpli abatlaýyş işleri netijesinde öňden hereket edýän gaz ulgamlarynyň geçirijilik mümkinçilikleri ep-esli artdyrylypdyr.

Bulardan başga-da, edaranyň işçi-hünärmenleriniň şäheriň ilatynyň tebigy gaza bolan islegini doly kanagatlandyrmak we gaz ýollarynyň geçirijilik mümkinçiliklerini artdyrmak maksadynda ýylyň başyndan bäri «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça ülşüniň işgärleri bilen bilelikde gaz desgalarynyň durkuny üýtgetmek hem-de zerur ýerlerini düýpli abatlamak, şeýle hem Gülüstan şäherçesinde täze gurulýan desgalary gazlaşdyrmak ugrunda giň göwrümli işler durmuşa geçirilipdir.

Edaranyň ýolbaşçylary häzirki wagtda, aýratyn hem şäheriň 9-njy maý köçesiniň ugrunda ýerleşýän göwrüminiň ululygy 114 millimetre barabar bolan ýerüsti orta basyşly, Salam köçesindäki şeýle ululykdaky pes basyşly hem-de Alp Arslan köçesine ýanaşyk gurlan ýerüsti orta we pes basyşly 219, 159 millimetrlik gaz geçirijilerini arassalamak hem-de reňklemek işleriniň üstünlikli tamamlanandygyny hoşallyk bilen gürrüň berýärler. Gyşa taýýarlyk işleriniň çäklerinde şäheriň A.Nowaýy köçesiniň ugrunda ýerleşýän göwrüminiň ululygy 159 millimetre barabar bolan gaz geçirijilerde arassalaýyş we reňkleýiş işleriniň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygyna göz ýetirdik.

Edaranyň gazçylarynyň gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda alyp barýan wajyp işleriniň barha ilerlemeginde daşary gaz geçirijilere we gaz sazlaýjy enjamlara gözegçilik gullugynyň bejeriji slesarlary Nurmyrat Çaryýew, Hudaýberdi Möminow, Palta Paltaýew, elektrik bilen kebşirleýjiler Nepes Otuzow we Jumadurdy Garaýew hem-de «Gaz-53» kysymly awtoulagyň sürüjisi Allaberdi Geldiýew dagynyň saldamly paýynyň bardygyny baş inžener Merdan Mämmedow buýsanç bilen aýdýar.

Bu ýerde gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işleýän näsazlygy habar beriş we hasaba alyş gullugynyň işgärleriniň gündelik alyp barýan işleri bizde uly gyzyklanma döretdi. Bölümde ilatdan gelýän haýyşnamalary öz wagtynda kanagatlandyrmakda sargytlary kabul ediji Gülruh Ýusupowa, bejeriji slesarlar Şöhrat Kultaýew, Genje Dosjanow, Allaberdi Meretdurdyýew dagynyň il alkyşyna mynasyp bolýandyklarynyň şaýady bolduk.

Gazçylar häzirki döwürde şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň we edara-kärhanalaryň ýyladyş ulgamlaryna hyzmat edýän gaz geçirijileri we enjamlary arassalamak, tehniki idegini ýetirmek hem-de zerur bolan ýerlerini abatlamak işlerini gyzgalaňly dowam edýärler. Munuň özi welaýat merkeziniň ilatynyň güýz-gyş möwsümlerinde tebigy gazdan bökdençsiz peýdalanyp, onuň eşretli hözirini görüp ýaşamagyny şertlendirer.

Dädebaý NARTYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.