Geofizikler ynamy ödeýärler

12:09 20.10.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4483/original-16350f40d4621a.jpeg

Mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň ýetip gelýän şanly 31 ýyllygy belentden toýlanjak «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginde amala aşyrylýan işler hem döwrebaplygy bilen tapawutlanýar.

Ýeri gelende aýtsak, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň barha belende göterilmeginde hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda milli ykdysadyýetimiziň ýangyç-energetika toplumynda gazanylýan üstünlikleriň öz mynasyp dowamyny tapmagy üçin döwrebap işleriň amala aşyrylmagynyň zerurdygyny hemişe aýratyn nygtaýar. Şonuň üçin hem bu ulgama döwlet tarapyndan hemmetaraplaýyn hemaýat berilýär. Aslynda-da, täzeçil tehnologiýalary, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary önümçilige ornaşdyrmak esasynda pudaklaýyn düzümleriň döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi gaýragoýulmasyz wezipeleriň biridir. «Türkmennebitgeofizika» müdirliginiň hünärmenleri hem bu belent wezipeleri durmuşa ornaşdyrmakda tagallalaryny gaýgyranoklar.

Işi netijeli alyp barmakda iň bir kämil enjamlardyr tilsimatlara eýe bolup, olara başarjaňlyk bilen erk edýän kärhananyň geofizikleri şu ýylyň geçen hasabat döwründe bellenilen meýilnama goşmaça millionlarça manatlyk işleri özleşdirdiler. Berkarar Watanymyzyň çäklerindäki ýataklardan uglewodorod çig mallaryny gözläp tapmagy bolsa şu müdirligiň hünärmenleriniň netijeli zähmetinden üzňe göz öňüne getirmek kyndyr. Uglewodorod çig mallaryna baý ýataklardaky öňden hereket edýän, şonuň ýaly-da burawlaýyş işleri alnyp barylýan täze guýularda ýeriň geofiziki gatlaklaryny içgin öwrenmek, takyklanylan önümli gatlaklarda zerur çäreleri amala aşyrmak ýaly gaýragoýulmasyz işler bu öňdebaryjy kärhananyň geofizikleri tarapyndan ýerine ýetirilýär. Has takyk kesgitlemeleri talap edýän bu möhüm işlerde Balkanabatdaky barlaghanalar, şeýle hem daşary ýurtlardan satyn alnan kuwwatly awtoulaglarda oturdylan kämil barlaghanalar möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Bu müdirlik soňky bäş-alty ýylyň dowamynda nebitgaz toplumynyň iň täze tehnologiýalaryny ulanyp, möhüm işleri geçirip bilýän häzirki zaman kärhanalarynyň hataryna ymykly goşuldy.

Müdirligiň önümçilik-geofiziki, ýokary tehnologiýa enjamlary ekspedisiýalary, karotaž tehnikalary we guýy-geofiziki enjamlaryny abatlaşdyryş ýaly gulluklary bu wezipeleriň üstünlikli çözülmegini üpjün edýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen ýedi aýynda müdirlikde özleşdirilen işleriň umumy möçberi 47,5 million manatlykdan hem geçipdir. Munuň özi kärhana boýunça gürrüňi edilýän hasabat döwri üçin bellenilen meýilnamadan artyk özleşdirilen işleriň 8,7 million manatlykdan hem köp bolandygyny aňladýar. Önümçilik tabşyryklarynyň hemişe artygy bilen berjaý edilmeginde Hazar şäherindäki we Ekerem şäherçesindäki senagat-geofizika ekspedisiýalarynyň, Balkanabatdaky kompýuter-tehnologik hem-de ýokary tehnologik enjamlary ornaşdyryş ekspedisiýasynyň toparlarynyň goşantlary has uludyr. Kärhananyň degişli düzümleri häzirki döwürde ýurdumyzyň günbatar sebitindäki ýataklarda özleşdirilýän guýularda geofiziki barlaglary we beýleki möhüm işleri üstünlikli alyp barýarlar. Geofizikleriň her biri öz halal zähmeti bilen ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna mynasyp goşant goşýandyklaryna çäksiz buýsanýarlar we ýokary önümçilik görkezijilerini gazanmaga döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize alkyş aýdýarlar.

Hojaberdi BAÝRAMOW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.