«Mawy ýangyjyň» eşretli hözirini görýärler

16:09 25.11.2022

https://ussatnews.com/storage/posts/4672/original-16380a258805b1.jpeg

«Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary howanyň sowuk döwri bolan güýz-gyş möwsüminiň işlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Häzirki döwürde welaýat merkezi bolan Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýan edaranyň agzybir işgärleri welaýatyň Jemagat hojalygy birleşiginiň Daşoguz şäher ýylylyk müdirliginiň işçi-hünärmenleri bilen birlikde şäherde bar bolan ýyladyş ulgamlarynyň bökdençsiz işlemegi ugrunda hem wajyp işleri durmuşa geçirýärler. Netijede, şäheriň çäginde bar bolan 61 sany gazanhana barýan gaz geçirijiler we gaz sazlaýjy enjamlar olar tarapyndan düýpli abatlanyp, ýyladyş möwsümine doly taýýar edilip, häzirki döwürde 370 ýaşaýyş jaýy, 27 edara binasy, şonça-da orta mekdep, 2 sany çagalar sagaldyş-okuw mekdebi hem-de ýüzlerçe hususy ýaşaýyş jaýlary talabalaýyk ýyladylýar. Munuň üçin welaýat merkeziniň tebigy gazy ulanyjylarynyň şäheriň çäginde bar bolan dürli basyşly gaz geçirijileriň 550 kilometre golaý ýeriniň, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlaryň bolsa 445 sanysynyň gije-gündiziň dowamynda saz işlemegi ugrunda nusgalyk zähmet çekýän edaranyň gazçylaryna hoşallyklarynyň çägi ýok.

— Men Daşoguz şäheriniň «Merkez-1» ýaşaýyş jaý toplumynda ýaşaýaryn. Şäherimiz soňky ýyllarda Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň il-ýurt baradaky aladalary netijesinde tanalmaz derejede özgerdi. Soňky döwürde gymmatly «mawy ýangyç» bolan tebigy gaz bilen üpjünçiligimiz hem has gowulandy. Ýylyň islendik döwründe onuň eşretli hözirini görüp ýaşaýarys. Eger gaz enjamlarymyzda bir näsazlyk ýüze çyksa, «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasyna jaň edýäris. Olaram tiz gelip, gaz plitalarymyzy düzedip berip, içeri öý enjamlaryny gözden geçirip gidýärler. Şonuň üçin bu edaranyň gazçylarynyň hyzmatyndan biz diýseň hoşal — diýip, Arazmyrat Amanow hoşallyk bilen aýdýar.

— Edaramyzyň näsazlygy habar beriş we hasaba alyş gullugynyň işgärleri gije-gündiziň dowamynda halkymyzyň hyzmatynda. Bu ýerde tebigy gazy ulanyjylardan, ýagny ilatdan gelýän sargytlar kabul edilip, gyssagly öwrenilip, degişli hünärmenlerimiz tarapyndan dessin netijeler çykarylýar. Hojalyklarda, edara-kärhanalarda ýüze çykmagy mümkin bolan näsazlyklar düzedilip, tebigy gazyň tygşytly we howpsuz ulanylmagy gazanylýar.

Bu ugurda gullugymyzyň sargytlary kabul edijisi Gülruh Ýusupowa, slesar-bejerijiler Şöhrat Kultaýew, Genje Dosjanow, Allaberdi Meretdurdyýew, ýöriteleşdirilen awtoulagyň sürüjileri Farhat Kakabaýew we Gurbanmuhammet Meredow ýaly agzalarynyň alyp barýan işleri köplere nusgalykdyr — diýip, gullugyň ýolbaşçysy Meretgeldi Amanow aýdýar.

Biz welaýat merkezinde bolanymyzda, «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň işçi-hünärmenleri tarapyndan şu ýylyň başyndan bäri şäherde bar bolan dürli basyşly gaz ulgamlaryny we enjamlaryny gyş möwsümine doly taýýarlamakda maksatnamalaýyn işleriň durmuşa geçirilendiginiň şaýady bolduk. Aýratyn hem, şäheriň Nowruz ýaşaýyş jaý toplumynda, «Merkez-1», «Suwçy» we Gülüstan şäherçelerinde bar bolan gaz geçirijilerde alnyp barlan arassalaýyş we düýpli abatlaýyş işleri netijesinde öňden hereket edýän gaz ulgamlarynyň geçirijilik mümkinçilikleri ep-esli artdyrylypdyr. Munuň özi öňde duran gyş möwsüminde şäheriň tebigy gazy ulanyjylarynyň gymmatly «mawy ýangyjyň» bökdençsiz hem-de eşretli hözirini görüp ýaşamagyny şertlendirer.

Dädebaý NARTYÝEW,

Ussatnews.com.

Başga makalalar
16671c2f3577bf.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Türkmençilikde aýdylyşy ýaly, Ojak gaz käniniň höwri köp boldy. Amyderýanyň hekdaş gatlaklaryny düýe boýnuny döredip kesip geçýän ýerinde, Şyharyk obasynyň ýanynda 1966-njy ýylda türkmen gazçylarynyň merkezi Gazojak şäheriniň düýbi tutuldy.


16653439d8d69b.jpeg
Türkmenistanyň gaz senagaty: geçmişden şu güne

Gaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň iň iri pudaklarynyň biri bolmak bilen, mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmekde we eziz Watanymyzyň gülläp ösüşini gazanmakda möhüm orny eýeleýär.


16640bcfe14870.jpeg
«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitlerinde bar bolan öri meýdanlarynda häzirki günlerde ýazlaga çykan, çarwaçylyk bilen meşgullanýan maldarlarymyzy suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar.

16633b43dd9f61.jpeg
Täze gözýetimleri nazarlaýan gidrogeologlar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzybir agzalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny üstünlikli jemlemek bilen, 2024-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler.


16621837325e1e.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: «Ylym, bilim we halkara hyzmatdaşlyk ýurduň ähli pudaklarynyň ösüşine itergi bermelidir»

Nebitgaz senagaty üçin ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak esasy wezipeleriň biri bolup, geljekde Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň ösüşi şol wezipäniň çözgüdine baglydyr.